Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego waloryzacji renty policyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kube, Sędziowie WSA Ewa Pisula - Dąbrowska (spr.), Iwona Dąbrowska, Protokolant Sekretarz sądowy Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] stycznia 2010 r. dotyczącego waloryzacji renty policyjnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

R.L. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił w niniejszej sprawie bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] stycznia 2010 r., dotyczącego waloryzacji renty policyjnej.

W uzasadnieniu swojej skargi twierdził, że nie zgadza się ze sposobem waloryzacji jego renty inwalidzkiej w latach 2006, 2007, 2008.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Wskazał, że podanie skarżącego z dnia [...] stycznia 2010 r., skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpłynęło w dniu [...] lutego 2010 r. do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i pismem z dnia [...] marca 2010 r. Zastępca Dyrektora ZER udzielił skarżącemu na nie odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Bezsporne w sprawie jest, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie otrzymał skierowanego do niego pisma skarżącego z dnia [...] stycznia 2010 r. Jak wynika z akt administracyjnych, powyższe pismo wpłynęło do Zakładu Emerytalno-Rentowego i odpowiedź na nie skarżący otrzymał od Zastępcy Dyrektora ZER MSWiA, pismem z dnia [...] marca 2010 r.

Skoro pismo skarżącego nie wpłynęło do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie mógł on zostać zobowiązany do rozpoznania pisma, którego nie otrzymał.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie, która do niego wpłynęła.

Oczywistym jest, iż dopiero od dnia wniesienia sprawy do organu jest on zobowiązany do jej załatwienia w stosowny sposób, w określonym terminie.

W przedmiotowej sprawie, w sytuacji, gdy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie otrzymał podania skarżącego z dnia [...] stycznia 2010 r., a otrzymał je inny właściwy podmiot, który pismem z dnia [...] marca 2010 r. udzielił na nie odpowiedzi, nie można było Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji postawić skutecznie zarzutu bezczynności. Tym bardziej zobowiązać go do rozpoznania podania, którego - po pierwsze nie otrzymał, a po drugie, które zostało rozpoznane pismem z dnia [...] marca 2010 r. przez Zakład Emerytalno-Rentowy.

Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, że skarga na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania pisma R.L. z dnia [...] stycznia 2010 r. jest nieuzasadniona i podlega oddaleniu.

Odnosząc się do zarzutów skargi, które koncentrują się wokół kwestionowania wysokości otrzymywanego świadczenia, stwierdzić należy, że zagadnienie to wykracza poza kognicję sądów administracyjnych i nie podlega badaniu w niniejszym postępowaniu (dotyczącym bezczynności organu).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji