Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj (spr.), Sędziowie WSA Izabela Głowacka-Klimas, Andrzej Wieczorek, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi W. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o wydanie zaświadczenia - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/3

W dniu [...] lutego 2018 r. do Służby Ochrony Państwa wpłynęło pismo W.L. nazwane wezwaniem do wydania zaświadczenia, w którym zwrócił się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia na okoliczność wszczętych (lub ich braku) postępowań sprawdzających od 2012 r. do chwili obecnej w trybie zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. z inicjatywy ówczesnych przełożonych Wzywającego oraz funkcjonariuszy Zarządu [...] BOR.

W dniu [...]marca 2018 r. pismem nr [...], organ udzielił odpowiedzi, informując W.L. , iż BOR od 2012 r nie prowadziło wobec niego postępowań sprawdzających na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. W.L. złożył do Komendanta Służby Ochrony Państwa wniosek, w którym ponowił żądanie wydania zaświadczenia na okoliczność wszczętych (lub ich braku) kontrolnych postępowań sprawdzających. Ponadto wezwał do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz danych osób najbliższych dla Wzywającego. Jednocześnie zgłosił sprzeciw dotyczący przekazania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych administratorowi Służby Ochrony Państwa, powołując się na art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Komendant SOP w dniu [...] kwietnia 2018 r. pismem [...] udzielił odpowiedzi na przedmiotowy wniosek

W.L. złożył także skargę oraz ponaglenie do organu wyższego stopnia, w przedmiotowej sprawie. W dniu 9 lipca 2018 r. do Komendanta SOP wpłynęło pismo [...] z dnia [...] lipca 2018 r., w którym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał przedmiotową skargę za bezzasadną. Z kolei w dniu [...] lipca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał postanowienie [...] w którym stwierdził iż Komendant Służby Ochrony Państwa nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

W.L. wywiódł do tut. Sądu skargę na przewlekłość postępowania w rozpoznaniu wniosku z [...] lutego 2018r. przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w zw. z:

1. art. 217 § 3 k.p.a. polegającego na nie wydaniu Zainteresowanemu zaświadczenia w terminie zawitym;

2. art. 35 § 1 i art. 36 § 1 i § 2 k.p.a. polegającego na bezczynności i przewlekłości organu prowadzącego postępowanie na okoliczność w/w. zapisów prawa materialnego.

Komendantowi Służby Ochrony Państwa zarzucił rażące naruszenie następujących przepisów:

1. art. 217 §1 i § 2 k.p.a. polegającego na nie wydaniu zaświadczenia;

2. art. 219 k.p.a. polegającego na nie wydaniu postanowienia.

Z uwagi na powyższe, wniósł o:

1. zobowiązanie komendanta Służby Ochrony Państwa do wydania bez zbędnej zwłoki zaświadczenia in fine k.p.a. w terminie 7 dni od wydania wyroku;

2. zobowiązanie komendanta Służby Ochrony Państwa do wydania bez zbędnej zwłoki postanowienia in fine k.p.a w terminie 7 dni od wydania wyroku,

3. ustalenie osób winnych naruszenia causy i podjęcie czynności dyscyplinarnych wobec sprawców dopuszczenia się delicti oraz podjęcie kroków mających na celu zapobieżenie naruszenia prawa przyszłości;

Strona 1/3