Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz (spr.), Sędziowie WSA Joanna Kube, Ewa Marcinkowska, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 6 lutego 2019 r. sprawy ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku z dnia [...] grudnia 2017 r. 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego D. R. z dnia [...] grudnia 2017 r., w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje D. R. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sumę pieniężną w wysokości 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych; 4. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego D. R. kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 19 lipca 2018 r. D.R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie o wyłączenie stosowania art. 15c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 709 z późn. zm., zwanej dalej "ustawą emerytalną").

Skarżący wniósł o:

1. stwierdzenie, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 oraz art. 149 § 1a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, oraz że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2. zobowiązanie, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wydania decyzji w terminie 30 dni;

3. przyznanie, na podstawie art. 149 § 2 tej ustawy, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w kwocie 8.000 zł (1.000 zł za każdy miesiąc przewlekłości);

4. zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w dniu [...] grudnia 2017 r. wystąpił, w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyłączenie stosowania art. 15c ustawy emerytalnej.

Pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do pełnomocnika wnioskodawcy pismo z informacją, iż rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić do dnia [...] lipca 2018 r.

Pismem z dnia [...] grudnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, pismo z prośbą o przesłanie informacji, czy wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej oraz za jakie okresy pracy i służby otrzymuje świadczenie.

Pismem z dnia [...] stycznia 2018 r. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał do Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA informację, iż wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury i renty inwalidzkiej, a wypłacana jest emerytura, ponieważ jest to świadczenie korzystniejsze.

Pismem z dnia [...] kwietnia 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował do Komendanta Głównego Policji, jak i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prośbę o przesłanie kopii dokumentów, dotyczących przebiegu służby byłego funkcjonariusza w okresie od dnia 12 września 1989 r., które pozwolą ocenić spełnienie przesłanki rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków po tej dacie, w szczególności z narażeniem zdrowia i życia, jak i opinię, czy wnioskodawca rzetelnie wykonywał obowiązki podczas pełnienia służby.

Pismem z dnia [...] maja 2018 r. pełnomocnik skarżącego skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym to wezwał Ministra do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na przewlekłym prowadzeniu sprawy i nierozpatrzenia przedmiotowego wniosku w przewidzianym przepisami terminie.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji