Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędzia WSA Ewa Pisula - Dąbrowska (spr.) Protokolant Referent - stażysta Eliza Kusy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2011 r. sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

R. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 30 listopada 2010 r. na bezczynność w zakresie wydania zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej.

Z uwagi na to, że skarga dotyczyła bezczynności dwóch różnych organów, Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 5 stycznia 2011 r. sprawa została rozdzielona na dwie skargi:

- na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (sygn. akt II SAB/Wa 3/11)

- oraz na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (sygn. akt II SAB/Wa 85/11).

W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na wstępie podkreślić należy, iż przedmiotowa sprawa dotyczy bezczynności, to jest braku reakcji organu na złożony przez stronę wniosek.

Racjonalny ustawodawca przewidując takie sytuacje, że podmiot zobowiązany do podjęcia czynności lub wydania decyzji ,,milczy’’ wobec żądania strony, wprowadził instytucję prawną bezczynności. Instrument ten służy do eliminowania takich sytuacji, w których organ zamiast podjąć czynność lub wydać stosowny akt, prowadzi z podmiotem żądającym informacji wymianę poglądów, polemikę pismami.

W niniejszej sprawie, z uwagi na to, że bezczynność w zakresie wydania zaświadczenia żądanej treści mogła dotyczyć wyłącznie jednego organu, na wstępie należało ustalić, który z organów był właściwy do rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej.

Z akt sprawy wynika, że R. L. został zwolniony ze służby w Policji z dniem [...] czerwca 1989 r. i od tego czasu pobiera rentę inwalidzką, jako świadczenie korzystniejsze od emerytury policyjnej (od 2009 r. w wysokości 4.565 zł).

Zastosowanie w niniejszej sprawie znajdują zatem przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.).

Na podstawie art. 32 ust 2a powołanej ustawy wydane zostało rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego, właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 43, poz. 405 ze zm.).

Z analizy § 1, § 2 i § 5 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia jednoznacznie wynika, że organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego oraz ustalania prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Do jego zadań między innymi należy ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i innych świadczeń, wysokości świadczeń, dokonywanie waloryzacji świadczeń (§ 5 ust. 1 pkt 1 i 3).

Oznacza to, że Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest też organem właściwym w sprawach, dotyczących wydania zaświadczenia w tym przedmiocie.

W związku z powyższym skarga na bezczynność skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (sygn. akt II SAB/Wa 85/11), z uwagi na brak właściwości tego organu, jest bezzasadna i podlega oddaleniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji