Skarga A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka Sędziowie: Sędzia WSA Olga Białek (spr.) Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ze skargi A. D. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że bezczynność i przewlekłość postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych); IV. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/7

A. D. (dalej jako skarżący), pismem z dnia [...] marca 2019 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.

Skargę wniesiono w następujących okolicznościach faktycznych.

Wyrokiem z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt II SAB/Wr 59/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. D. na bezczynność Wojewody [...] zobowiązał Wojewodę do wydania aktu w przedmiocie rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w terminie dwóch miesięcy od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem prawomocności. Przywołany wyrok jest prawomocny od dnia 30 maja 2017 r. Odpis prawomocnego orzeczenia został doręczony organowi w dniu [...] czerwca 2017 r.

Decyzją z dnia [...] września 2017 r. nr [...], Wojewoda [...] odmówił potwierdzenia A. D. prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez R. D. nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony wymóg, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2042 ze zm.), to znaczy nie udowodniono, że R. D. pozostawił jako właściciel nieruchomość położoną w [...]. Wojewoda w tym zakresie odmówił mocy dowodowej złożonym do akt sprawy dokumentom w postaci zeznań świadka i protokołu spisanego w dniu [...] maja 1945 r. w Biurze Rejonowego Inspektora Wydziału Osadnictwa Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w [...] wskazując, że odzwierciedla on przede wszystkim relację R. D., która w ocenie organu I instancji nie może mieć waloru dowodu o charakterze obiektywnym. Relację R. D. potwierdził zatem jeden świadek zamieszkały w [...], co jest niewystarczające w świetle przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

Skarżący nie zgodził się z decyzją i z zachowaniem ustawowego terminu, pismem z dnia [...] września 2017 r. wniósł odwołanie od decyzji Wojewody z dnia [...] września 2017 r. Do odwołania skarżący dołączył nowy dowód w sprawie - potwierdzoną notarialnie za zgodność z okazanym dokumentem kopię dowodu ubezpieczeniowego nr [...] z dnia [...] sierpnia 1936 r. wydanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Po rozpatrzeniu odwołania, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] września 2017 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że nietrafnie Wojewoda powołał się przy okazji dokonywania oceny wiarygodności opisu mienia zawartego w protokole z dnia [...] maja 1945 r. oraz wiarygodności oświadczeń świadków, stanowiących podstawę sporządzenia protokołu, na treść art. 6 ust. 5 ustawy. Przepis ten nie odnosi się bowiem do oświadczeń świadków rozumianych jako podstawa sporządzenia dokumentów urzędowych, stanowi jedynie że w przypadku braku dokumentów urzędowych, dowodami mogą być oświadczenia dwóch świadków, którzy spełnią przesłanki wymienione w przepisie. Dodatkowo, organ I instancji uzasadniając swoją ocenę wspomnianego protokołu jako dowodu niewiarygodnego ograniczył się do lakonicznego stwierdzenia, że odzwierciedla on przede wszystkim relacje samego R. D., która nie może mieć waloru dowodu o charakterze obiektywnym. Wojewoda [...] wbrew dyspozycji art. 80 k.p.a. dokonał weryfikacji materiału dowodowego w sposób dowolny i z naruszeniem zasady wyrażonej w art. 77 § 1 k.p.a., obligującym organ nie tylko do wyczerpującego zebrania, ale i rozpatrzenia całego zgromadzonego materiału dowodowego. Zdaniem organu odwoławczego, naruszenie tych przepisów mogło mieć znaczący wpływ na wynik przedmiotowej sprawy. Minister stwierdził ponadto, że Wojewoda naruszył dyspozycję zawartą w art. 8 k.p.a., ponieważ nie działał w sposób pogłębiający zaufanie strony postępowania do władzy publicznej. Istotny element postępowania stanowi weryfikacja przedłożonych dowodów. Organ pierwszej instancji wydał orzeczenie nie posiadając dowodu, który skarżący dostarczył wraz z odwołaniem. Organ odwoławczy uchylił decyzję Wojewody i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości, a nowy dowód w sprawie może mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Organ odwoławczy nie może rozstrzygnąć przedmiotowej sprawy co do istoty, jeśli organ I instancji przy rozpoznaniu sprawy nie dysponował dowodami dostarczonymi przez skarżącego w toku postępowania odwoławczego, bowiem naruszyłby zasadę dwuinstancyjności wyrażoną w art.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda