Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Mierzejewski, Sędziowie Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak, Sędzia WSA Janina Guść (spr.), Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Pobojewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego z dnia 20 grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/10

Zaskarżoną decyzją z dnia 20 grudnia 2018 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 października 2018 r. o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - astmy oskrzelowej u P.G.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że w dniu 30 marca 2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - astmy oskrzelowej u P.G. wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Jednostka orzecznicza I stopnia w dniu 9 marca 2017 r. wydała orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. P. G. złożył wniosek o przeprowadzenie ponownego badania do jednostki orzeczniczej II stopnia. W dniu 23 listopada 2017 r. Instytut Medycyny Pracy wydał orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.

Na podstawie powyższych orzeczeń lekarskich Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 16 lutego 2018 r., nie stwierdził u skarżącego choroby zawodowej.

P.G. złożył odwołanie od powyższej decyzji, w którym wskazał, że powodem objawów chorobowych było narażenie zawodowe na pyły, gazy drażniące oraz materiały o działaniu alergicznym, drażniącym i uczulającym marki [...] stosowane w procesie pracy od 15 lat. Dodatkowo P.G. wskazał, że specjalistyczne badania w jednostce orzeczniczej II stopnia wykonano po 2,5 letnim okresie intensywnego leczenia pulmonologicznego co mogło mieć wpływ na wynik przeprowadzonych badań.

P. Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 23 marca 2018 r. uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z wytycznymi organu odwoławczego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się pismem z dnia 7 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i do Instytutu Medycyny Pracy z prośbą o weryfikację treści orzeczeń lekarskich w świetle okoliczności przedstawionych przez P. G. w odwołaniu.

Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego wynika, że jednostki orzecznicze dokonały ponownych ustaleń i wyjaśnień na prośbę organu I instancji, co uwidaczniają pisma z dnia 21 maja 2018 r. lekarza orzecznika Instytutu Medycyny Pracy w Ł., z dnia 4 czerwca 2018 r. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w G., z dnia 25 czerwca 2018 r. Instytutu Medycyny Pracy w Ł., z dnia 22 sierpnia 2018 r. Instytutu Medycyny Pracy w Ł..

W dniu 9 lipca 2018 r. została sporządzona przez organ I instancji karta oceny narażenia zawodowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 18 października 2018 r. ponownie wydał decyzję o braku podstaw do stwierdzenia u P.G. choroby zawodowej - astmy oskrzelowej.

P.G. złożył odwołanie od powyższej decyzji, wnosząc że:

- faktem bezspornym w przedmiotowej sprawie jest wieloletnie narażenie zawodowe odwołującego się na czynniki chemiczne o działaniu drażniącym i uczulającym na skórę lub układ oddechowy;

- zarzuca lekarzowi orzecznikowi Instytutu Medycyny Pracy w Ł., że spośród listy dwudziestu preparatów firmy [...], z którymi P.G. miał kontakt podczas zatrudnienia w firmie "E", wskazano tylko jeden preparat [...] jako potencjalne zagrożenie, przy braku odniesienia do pozostałych wymienionych;

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny