Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Sędzia WSA Alina Dominiak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2008 r. sprawy ze skargi T. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 20 marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję [...] Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 12 czerwca 2007 r., nr [...]; 2) orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia 20 marca 2008 roku Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...], powołując przepisy art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz.851 z pózn. zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 KPA oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz.1115) po rozpatrzeniu odwołania T. H. utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 12 czerwca 2007 roku o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej: zespołu cieśni w obrębie nadgarstka u odwołującej się.

Uzasadniając rozstrzygnięcia organy wyjaśniły, że decyzję organu I instancji podjęto w oparciu o orzeczenia lekarskie: Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy [...] nr [...] z dnia 15 grudnia 2006 r. i Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego [...] nr [...] z dnia 21 maja 2007 roku oraz - karty narażenia zawodowego sporządzonej w dniu 24 stycznia 2007r.

Z karty oceny narażenia zawodowego wynika, że T. H. pracowała od 1979 roku do 2005 roku w różnych zakładach pracy, na stanowiskach: starszy technolog w gastronomii, kierownik piekarni, starszy referent handlu, kierownik działu żywienia, pracownik administracji, specjalista ds. marketingu, specjalistka ds. turystyki, specjalista ds. sprzedaży, handlowiec. Ostatnio zainteresowana zatrudniona była przez 11 miesięcy w firmie "A" Sp. z o. o. [...]. Praca T. H. w tej firmie polegała na obsługiwaniu poczty elektronicznej i przygotowywaniu odpowiedzi na pytania klientów (praca przy komputerze) oraz prowadzeniu rozmów telefonicznych i bezpośrednich z klientami.

WOMP [...] rozpoznał u T. H.: "łokieć tenisisty", zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niedostateczność krążenia mózgowego. Natomiast nie rozpoznano u zainteresowanej zespołu cieśni nadgarstka. Brak podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego [...] podtrzymał orzeczenie WOMP [...].

W oparciu o tak zebrany materiał dowodowy organ I instancji wydał decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W odwołaniu T. H. zarzuciła, że karta oceny narażenia zawodowego została sporządzona niewłaściwie, co m.in. wynika z opinii lekarza sądowego z dnia 30.04.2007 roku, który stwierdził, że stanowisko pracy nie spełniało w pełni zasad ergonomii, a i w innych zakładach pracy skarżąca mogła nabawić się występujących schorzeń. W ostatnim miejscu pracy wykonywała pracę monotypową z przeciążeniem kończyn górnych. W IMP i Z Śr. [...] nie powtórzono badań przewodnictwa nerwów.

Organ odwoławczy uzupełnił materiał dowodowy i zwrócił się do WOMP [...] i IMP i Z Śr. [...] o uzupełnienie wydanych orzeczeń.

Z orzeczeń lekarskich wynika, że u T. H. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy [...] rozpoznano " łokieć tenisisty", zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niedostateczność krążenia mózgowego w układzie tętnic kręgowo-podstawowych. Natomiast nie rozpoznano u zainteresowanej zespołu cieśni nadgarstka.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny