Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Uzasadnienie strona 2/5

W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego [...] - na podstawie specjalistycznych badań ortopedycznych i neurologicznych - zapalenie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego obu kości ramiennych (zwłaszcza prawej). Natomiast nie rozpoznano u zainteresowanej zespołu cieśni nadgarstka.

W opinii uzupełniającej IMP i Z Śr. [...] z dnia 20.11.2007 roku uznano za zbędne - w tak krótkim czasie - ponowne wykonywanie badań EMG (przewodnictwa nerwów w kończynach górnych), przy czym w tym czasie T. H. już od 5 miesięcy nie pracowała w narażeniu.

Zarówno w WOMP [...] jak i w IMP i Z Śr. [...] nie rozpoznano klinicznie ani zespołu cieśni nadgarstka ani zespołu rowka nerwu łokciowego Rozpoznanie choroby zawodowej jest jednym z warunków jej stwierdzenia, który w tym przypadku nie został spełniony.

Orzeczenia lekarskie wydane są przez lekarzy uprawnionych, pracujących w jednostkach orzeczniczych powołanych do rozpoznawania chorób zawodowych.

Również karta oceny narażenia zawodowego sporządzona została prawidłowo i przez jednostkę uprawnioną.

Biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy organy inspekcji sanitarnej obu instancji nie znalazły podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u T. H.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku T. H. zarzuciła:

- nienależyte wykonywanie obowiązków przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej [...], co stało się podstawą do wydania opinii przez lekarzy biegłych,

- naruszenie interesów skarżącej poprzez nierzetelne przeprowadzenie oceny narażenia zawodowego i zaniechanie polegające na odstąpieniu od weryfikacji treści tego dokumentu,

- przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy.

Wniesiono o zmianę zaskarżonych decyzji bądź zwrócenie ich do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Uzasadniając zarzuty i wnioski skargi T. H. napisała, m.in.: z oceny narażenia zawodowego sporządzonej ponad rok po ustaniu zatrudnienia w Spółce "A" wynikało, że jedynie w tym miejscu pracy moja praca przebiegała w narażeniu polegającym na nieprawidłowej pozycji ciała, co jest oczywistą nieprawdą; tak więc ocenę tę sporządzono nieprawidłowo.

W uzasadnieniu wszystkich decyzji organ orzekający stwierdził, że nie wykonywałam pracy związanej z monotypią ruchów i znacznymi przeciążeniami kończyn górnych. Jest to nieprawda, gdyż obciążenie palca wskazującego przy 6-godzinnej pracy myszą komputerową jest porównywalne z obciążeniem mięśni nóg przy 40-kilometrowym marszu. Z tego względu orzeczenie lekarskie WOMP [...] jest błędne, czego również dowodzą zdjęcia dołączone do opinii biegłego lekarza złożonej do akt sprawy [...] Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego [...]. Wbrew opinii WOMP [...] w czasie pracy wykonywałam ruchy monotypowe.

Fakt, że dotychczas nie uznano za chorobę zawodową" łokcia tenisisty" nie może być argumentem decydującym w mojej sprawie, bowiem komputery stały się powszechne w Polsce około 10 lat temu, a więc doświadczenia w sprawie uznania pracy przy komputerze za powodującą choroby zawodowe mogą nie być zbyt rozległe.

Strona 2/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny