Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wstrzymywania dokonywania pochówków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Kinga Czernis, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2007 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wstrzymywania dokonywania pochówków uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją nr [...] z dnia [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie art. 138 § 1 pkt. 2 k.p.a. i art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania "A" od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, nakazującej wstrzymać dokonywanie pochówków na terenie działek Nr [...] w miejscowości B., w terminie natychmiastowym, uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, iż zaskarżona odwołaniem decyzja organu I instancji podjęta została po ponownym rozpoznaniu sprawy, albowiem wcześniejsza decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( z dnia [...]), uchylona została przez organ odwoławczy, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

W trakcie postępowania wszczętego po interwencji A.M., organ I instancji przeprowadził dwukrotnie - w dniach 8.09.2006 roku i 31.10.2007 roku wizję lokalną terenu (nazwaną również przez organ - kontrolą sanitarną).

Organ I instancji dwukrotnie nakazał niezwłocznie zaprzestać dokonywania pochówków na wskazanych wyżej działkach, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Organ odwoławczy ustalił na podstawie akt sprawy, co następuje:

zabudowania parafialne i budynek zamieszkiwany obecnie przez A.M. istniały w obecnej lokalizacji przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 z 2000 r., poz. 295 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Budynkowi, w którym zamieszkuje m.inn. A.M., pomimo usytuowania przy granicy z cmentarzem, zmieniono sposób użytkowania - ze szkoły katolickiej, na budynek mieszkalny.

Działki, na których znajdują się zabudowania parafialne i na których dokonywano pochówków, o nr [...] są własnością "A", zostały one wpisane do rejestru zabytków pod numerem [...] jako ruiny kościoła wraz z otaczającym cmentarzem. Świadczą o tym: decyzja Nr [...] Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia [...]. i decyzja Wojewódzkiego Konserwatora zabytków Nr [...] z dnia [...].

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr [...] są wpisane jako zieleń historycznych cmentarzy i parków, zespołów folwarcznych. Plan co prawda utracił ważność z dniem 1.01.2003 roku, jednakże w najbliższym czasie nie jest przewidywana zmiana funkcji, ani nie przewiduje się zmiany przeznaczenia działek na inne cele, niż określone w planie zagospodarowania przestrzennego terenu i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak wynika z zaświadczenia Urzędu Gminy z dnia [...].

Z akt sprawy nie wynika, aby cmentarz rozszerzono lub by uległ on likwidacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wyrażał wcześniej sprzeciwu odnośnie korzystania z cmentarza. Możliwość taką przewidują przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1059r w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiedni na cmentarze

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny