Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędziowie Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Kaczmar, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2008 r. sprawy ze skargi E. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 25 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 2 listopada 2006 r., nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] decyzją z dnia 2 listopada 2006 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), nie stwierdził u E. K. choroby zawodowej - przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, wymienionej w poz. 19 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

Decyzją z dnia 8 lutego 2007 r., Nr [...]Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...], po rozpatrzeniu odwołania E. K., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał w mocy decyzję Państwowy Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 2 listopada 2006 r., Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - astmy oskrzelowej. Organ odwoławczy powołał się na treść karty oceny narażenia zawodowego oraz orzeczenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Poradnia Chorób Zawodowych w G. oraz Instytut Medycyny Pracy w Ł. Wskazał, że u odwołującego się rozpoznano łuszczycę skóry, łuszczycowe zapalenie stawów, przewlekły zespół bólowy kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego z powodu zmian zwyrodnieniowych, nadciśnienie tętnicze. Ponieważ powyższe schorzenia nie figurują w wykazie chorób zawodowych, jak również nie stwierdzono istnienia związku przyczynowego zdiagnozowanych chorób z warunkami pracy, brak było podstaw do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Powyższa decyzja zaskarżona została do sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Gd 170/07 uchylił zaskarżoną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 134 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Sąd stwierdził, że w komparacji zaskarżonej decyzji wskazano, iż sprawa z odwołania dotyczy decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] Nr [...], w sytuacji gdy zakwestionowana odwołaniem decyzja organu pierwszej instancji oznaczona została numerem [...]. Ponadto z treści komparacji decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wynika, że organ rozpatrywał odwołanie od decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - astmy oskrzelowej, podczas gdy przedmiotem decyzji organu pierwszej instancji była odmowa stwierdzenia choroby zawodowej - przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy. W tym stanie sprawy sąd zobowiązał organ do uporządkowania sprawy w taki sposób by nie było wątpliwości jaka decyzja była przedmiotem rozpatrzenia przez organ odwoławczy. Jednocześnie sąd wskazał, iż brak było podstaw do dokonania oceny zarzutów merytorycznych skargi.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny