Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia NSA Marek Gorski, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2007 r. sprawy ze skargi K.R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 10 lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję [...] Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 18 września 2006 r. nr [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] decyzją z dnia 18 września 2006 r. nr [...] orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u K. R. choroby zawodowej - zespołu cieśni w obrębie nadgarstka prawego.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...] orzeczeniem nr [...] oraz Instytut Medycyny Pracy [...] orzeczeniem nr [...] zgodnie uznały, iż brak jest podstaw do rozpoznania u K. R. choroby zawodowej - zespołu cieśni w obrębie nadgarstka prawego. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...] w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdził, że u badanej występuje zespół cieśni nadgarstka prawego ale z analizy narażenia zawodowego wynika, iż sposób wykonywania czynności zawodowych (pisanie ręczne i sporadycznie na maszynie) nie wymagał częstych ruchów monotypowych. Nie mogło to powodować ucisku na nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka, a więc skutkować jego uszkodzeniem. Instytut Medycyny Pracy [...] po przeanalizowaniu dokumentacji lekarskiej i wyników pomocniczych badań lekarskich nie znalazł podstaw do uznania zawodowej etiologii rozpoznanego schorzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] podkreślił, że podstawą do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej jest rozpoznanie takiej choroby. Ten warunek w przedmiotowej sprawie nie został spełniony.

W odwołaniu od decyzji organu I instancji K. R. podała, że nie zgadza się z opinią dotyczącą jej pracy w Zespole Szkół Technicznych w U., gdzie pracowała w latach 1995-1997. Nierzetelna opinia przyczyniła się do negatywnych orzeczeń lekarskich wydanych w sprawie. Rok 1995 był rokiem denominacji złotego, co nie zostało uwzględnione. Po rozpoczęciu pracy w ZST w U. musiała uzupełnić zaległości w dokumentacji księgowej, spowodowane przez osobę poprzednio prowadzącą te sprawy. W związku z koniecznością korekt dokumentacji księgowej, denominacją złotówki, usunięcia zaległości w realizowaniu płatności do ZUS-u, urzędu skarbowego, musiała pracować po 12 godzin, czasami w sobotę i niedzielę. Część pracy wykonywała również w domu. Prowadziła dokumentację warsztatów szkolnych, w których było ok. 300 uczniów.

K. R. jako nieprawdziwe uznała twierdzenia o tym, że bilans sporządzała raz w roku, ponieważ obwiązywał ją bilans półroczny i roczny. Podobnie nieprawdą jest, że wypisywała faktury i rachunki, ona te dokumenty otrzymywała a pisał je technolog produkcji. Nieprawdą jest, że pisała ręcznie tylko 3 godziny dziennie, że miała przerwę, że pracowała zgodnie z normami BHP.

Strona podniosła, że 18 października 1998 r. Dyrektor i Księgowy ZST w U. zawarli z nią porozumienie o wypłacie odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową (w związku ze schorzeniem prawej ręki). Na jakiej podstawie później twierdzi się, iż nie mogła nabyć choroby zawodowej w tej szkole.

Decyzją z dnia 22 listopada 2006 r. nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...] utrzymał w mocy decyzję organu niższej instancji.

K. R. zaskarżyła powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...], który wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2007r. sygn. akt 19/07 stwierdził jej nieważność z tej przyczyny, że została ona wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny