Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak Sędziowie: Sędzia NSA Anna Orłowska Sędzia WSA Paweł Mierzejewski (spr.) Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Zegan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi "A" z siedzibą w [...] na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 22 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 17 listopada 2015 r. nr [...] wydaną na podstawie art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w [...] stwierdził u T. C. chorobę zawodową, której pełna nazwa, zgodnie z poz.17/2 wykazu chorób zawodowych - załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1367) brzmi - nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi: międzybłoniak opłucnej.

Decyzja wydana została w oparciu o orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w [...] nr [...] z dnia 5 lutego 2015 r. o rozpoznaniu choroby zawodowej oraz po przeprowadzeniu przez organ postępowania mającego na celu ustalenie oceny narażenia zawodowego występującego w środowisku pracy T. C.

W oparciu o zgromadzone w postępowaniu wyjaśniającym dokumenty, ustalono, że T. C. pracował w latach 1966-1967 w Przedsiębiorstwie A. [...] na stanowisku ślusarza; w latach 1967-1977 w Stoczni A, na stanowisku montera ślusarskiego wyposażenia remontowego; od 1977r. do 1978 r. w firmie P. SA w [...] na stanowisku betoniarza, od lutego do czerwca 1978 r. - w [...] Zakładach Produkcji w [...] jako ślusarz oraz w latach 1978-2009 w [...] Stoczni B na stanowiskach: montera ślusarskiego wyposażenia, samodzielnego instruktora praktycznej nauki zawodu, spawacza elektrycznego, malarza konserwatora okrętowego i piaskarza.

Organ wskazał, że z karty oceny narażenia zawodowego wynika, że T. C. z wysokim prawdopodobieństwem był narażony na czynnik rakotwórczy - azbest, podczas pracy na stanowisku montera ślusarskiego wyposażenia okrętowego w Stoczni A oraz w Stoczni B. W Stoczni A pracował bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie ekip, które pracowały w narażeniu na azbest (monterzy ślusarskiego wyposażenia okrętowego stosowali, m.in. płyty "Marynite" zawierające azbest). W Stoczni B stosowano zaś od lat 90-tych płyty cementowo-azbestowe. W odniesieniu do pozostałych miejsc pracy (tj. w Przedsiębiorstwie A. S.A. w [...] oraz w Zakładach Produkcji [...] organ wskazał na brak informacji o narażeniu na czynniki rakotwórcze.

Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych prac i możliwości narażenia zawodowego potwierdzonego w karcie oceny organ ustalił związek przyczynowy między środowiskiem pracy, a rozpoznaną chorobą zawodową. W uzasadnieniu wskazano, że z udzielonego lekarzowi orzecznikowi wywiadu wynika, że od 2010 r. u T. C. występowały stany gorączkowe, złe samopoczucie i bóle w klatce piersiowej. Po przeprowadzeniu szeregu badań i poddaniu chorego leczeniu, rozpoznano u chorego międzybłoniaka opłucnej, to jest chorobę wymienioną w pkt. 17/2 obowiązującego wykazu chorób zawodowych. Ponieważ T. C. podczas pracy w Stoczni A i w Stoczni B był narażony na pyły azbestu podczas wykonywanej pracy, w ocenie organu pierwszej instancji należało uznać z wysokim prawdopodobieństwem, że narażenie T. C. na czynnik rakotwórczy w środowisku pracy - azbest, którego narządem krytycznym jest układ oddechowy oraz rozpoznanie u wymienionego nowotworu charakterystycznego dla ekspozycji na ten czynnik, przemawia za etiologią zawodową rozpoznanego schorzenia.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny