Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Uzasadnienie strona 2/7

Decyzją z dnia 5 kwietnia 2016 roku nr [...], wydaną w następstwie odwołania wniesionego przez Stocznię B [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Na skutek wniesionej przez Stocznię B skargi, wyrokiem z dnia 20 października 2016 r. (sygn. akt III SA/Gd 608/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność decyzji [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia 5 kwietnia 2016 r. nr [...].

Sąd wskazał, że decyzję wydano po rozpatrzeniu odwołania Stoczni B, podczas gdy znajdujące się aktach administracyjnych pismo, nazwane odwołaniem nie zostało popisane przez pełnomocnika strony. Spowodowało to wydanie decyzji przez organ odwoławczy pomimo braku podstaw do przyjęcia, aby w sprawie w ogóle doszło do skutecznego wniesienia odwołania.

W konwencji wydania ww. wyroku, wezwany przez organ pełnomocnik uzupełnił braki odwołania, a po stronie organu odwoławczego powstał obowiązek merytorycznego rozpatrzenia sprawy dotyczącej choroby zawodowej T.C.

Decyzją z dnia 22 lutego 2017 r. nr [...] [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w [...] z 17 listopada 2015 r. nr [...] o stwierdzeniu u T. C. choroby zawodowej.

Uzasadniając decyzję i ustosunkowując się do zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym przez pracodawcę, organ odwoławczy wyjaśnił, że karta oceny narażenia zawodowego została sporządzona przez upoważnioną jednostkę. Wynika z niej, że T. C. pracował od 1966 roku do 1978 roku w różnych zakładach pracy bez narażenia na czynniki rakotwórcze, z wyjątkiem zatrudnienia w Stoczni A w latach 1967-1977. Natomiast w latach 1978-2009 zatrudniony był w Stoczni B, w obu Stoczniach - w narażeniu na azbest. Narażenie, w tym w Stoczni B - wynikało z konieczności wykonywania prac polegających na montażu/demontażu elementów wyposażenia technicznego statków w sąsiedztwie pracowników wykonujących prace przy użyciu materiałów zawierających azbest, m.in. płyt typu Marinit, izolacji azbestowych rur. Wyniki pomiarów pyłu azbestu przeprowadzone w latach 1986-1994 w Stoczni B w [...] na statkach, podczas demontażu izolacji azbestowej z rurociągów, w warsztacie uszczelek, na stanowisku montera izolacji okrętowej, przy zdejmowaniu starej izolacji azbestowej na statkach, wskazują, że występowały przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń tego czynnika w środowisku pracy od 1,6 do 13 - krotności NDS.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w [...] orzeczeniem lekarskim nr [...] z dnia 5 lutego 2015 r. rozpoznał u T. C. chorobę zawodową - nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi : międzybłoniak opłucnej. W uzasadnieniu orzeczenia lekarskiego orzecznik wyjaśnił, rozpoznana choroba -- międzybłoniak opłucnej to nowotwór charakterystyczny dla ekspozycji na azbest, a analiza narażenia zawodowego T. C. pozwala przyjąć z wysokim prawdopodobieństwem, że ww. był narażony na azbest w trakcie zatrudnienia na stanowisku montera ślusarskiego wyposażenia okrętowego w Stoczni A w [...] w latach 1967-1977 i w Stoczni B w [...] w latach 1978-1986 i 1988-1997.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny