Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi M. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 31 lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 2 marca 2007 r. nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] decyzją z dnia 2 marca 2007r. nr [...] wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u M. F. choroby zawodowej - obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz. wymienioną w poz. 21 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...] orzeczeniem z dnia 24 lutego 2005r. oraz Instytut Medycyny Pracy [...] orzeczeniem z dnia 22 sierpnia 2005r. zgodnie uznały, iż brak jest podstaw do rozpoznania u M. F. w/w choroby zawodowej. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...] w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich stwierdził, że u badanego obustronny trwały ubytek o wielkości nie upoważniającej do rozpoznania choroby zawodowej. Instytut Medycyny Pracy [...] rozpoznał u M. F. obustronny odbiorczy ubytek słuchu o lokalizacji pozaślimakowej. Mając na uwadze, że taka jednostka chorobowa nie figuruje w wykazie chorób zawodowych wydano orzeczenie o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji M. F. wskazał, że się z nią nie zgadza, bowiem została wydana w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Zarzucił, że organ orzekający w sprawie nie zapoznał się z dokumentacją, z której wynika, że podejrzenie u niego choroby zawodowej miało miejsce już w 1992 r. co wynika z treści Skierowania na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej z grudnia 2004r., jak również z karty choroby, którą posiada. W tejże karcie znajduje się też wpis, że nie stwierdzono u niego choroby zawodowej i, że złożono od tego orzeczenia odwołanie. M. F. wskazał nadto, że od 1992r. złośliwie kazano co dwa lata przez okres 12 lat ( do 2004r.) przychodzić do WOMP [...] na badania. Po tym czasie strona upomniała się o wydanie orzeczenia. Zdziwienie strony budzi fakt, że w sytuacji, gdy sprawa toczy się od 12 lat wszystkie jednostki orzekające w sprawie odnoszą się do przepisów rozporządzenia z 2002r., co jest błędne i sprzeczne z treścią § 10 tego rozporządzenia.

Decyzją z dnia 31 lipca 2007 r. nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...] działając w oparciu o art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) utrzymał w mocy decyzję organu niższej instancji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny