Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...] decyzją z dnia 17 kwietnia 2007r. nr [...] wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej - obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz. wymienioną w poz. 21 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...] orzeczeniem nr [...] oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Szpital w S. orzeczeniem nr [...] zgodnie uznały, iż brak jest podstaw do rozpoznania u A. T. w/w choroby zawodowej. W orzeczeniu jednostki I stopnia rozpoznano u strony niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy obustronnie. W orzeczeniu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Szpital w S. rozpoznano niedosłuch obustronny odbiorczy o lokalizacji ślimakowej w uchu prawym o pozaślimakowy w uchu lewym oraz skrzywienie przegrody nosowej.

Opierając się na zebranym w sprawie materiale dowodowym tj. obu wskazane wyżej orzeczeniach lekarskich jak również karcie oceny narażenia zawodowego z dnia 11 kwietnia 2007r. organ pierwszej instancji nie znalazł podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji A. T. stwierdził, że się z nią nie zgadza, bowiem od czerwca 1970 r. pracuje na stanowisku montera kadłubów okrętowych do chwili obecnej w narażeniu na ponadnormatywny hałas.

Decyzją z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...] działając w oparciu o art. 5 pkt 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.), art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) utrzymał w mocy decyzję organu niższej instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że z karty oceny narażenia zawodowego wynika, że A. T. od 1970 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Stoczni [...] S.A. w G. na stanowisku montera kadłubów okrętowych w narażaniu na ponadnormatywne poziomy dźwięku. Organ odwoławczy wskazał, że jednostki orzecznicze I i II stopnia nie rozpoznały u strony choroby zawodowej - zawodowego uszkodzenia słuchu, ze względu na stopień, jak i charakter ubytku słuchu. Organ wskazał, że zwrócił się do Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Szpital w S. o opinię uzupełniającą orzeczenie w celu wyjaśnienia kwestii różnic w rozpoznaniach zawartych w orzeczeniach tej jednostki i jednostki orzeczniczej I stopnia. Organ przytoczył treść opinii uzupełniającej z dnia 6 lipca 2007r., gdzie w posumowaniu stwierdzono, że na zapis parametrów audiometrii impedancyjnej - co było przyczyną różnic w obu orzeczeniach - mają wpływ różne czynniki m.in. czynniki zapalne o charakterze przejściowym. Zatem rozbieżności mogą wynikać z w/w przyczyn. Organ wskazał, że warunkiem wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej jest jej rozpoznanie, a ten warunek nie został spełniony.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny