Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej
Uzasadnienie strona 3/3

Nie kwestionując faktu, iż orzeczenia lekarskie należy traktować jako opinie biegłego i podlegają one weryfikacji przez organy orzekające, należy zauważyć, że sporządzone w niniejszej sprawie opinie są prawidłowe pod względem formalnym . Jak wynika z akt sprawy organy administracji wydając decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u A. T. oparły się m.in. na orzeczeniu lekarskim wydanym przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy [...], jak również na orzeczeniu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Szpital w S. z dnia 7 marca 2007r. uzupełnionym orzeczeniem z dnia z dnia 6 lipca 2007r., w którym wskazano na przyczyny powstania różnic w orzeczeniach obu jednostek. Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo zmiany rozpoznania obie jednostki orzecznicze są zgodne co do pozaślimakowej lokalizacji uszkodzenia słuchu w uchu lewym.

Sąd ani organy administracji publicznej nie posiadają wiedzy medycznej, która pozwalałaby podważać ustalenia uprawnionych lekarzy. W niniejszej sprawie specjalistyczne jednostki orzecznicze wydały dwie opinie lekarskie o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u skarżącego i nie budzą one wątpliwości co do swojej rzetelności. Ten materiał dowodowy dawał podstawy do wydania decyzji o nie stwierdzeniu u skarżącego choroby zawodowej.

W końcu Sąd stwierdza, że zaskarżona decyzja została podpisana przez Zastępcę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] bez powołania się na upoważnienie do jej wydania, jednak Sądowi z urzędu wiadomo jest, że osoba pod nią podpisana takie upoważnienie posiada, tym samym nie doszło w tym przypadku do naruszenia przepisów o właściwości.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 151 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny