Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszeń wymagań zdrowotnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi D. K. i P. K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 30 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszeń wymagań zdrowotnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 30 lipca 2007 r. nr [...]; 2. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] na rzecz skarżących D. K. oraz P. K. kwotę 200 ( dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia 26 lipca 2006 r. nr [...] Inspektor Sanitarny [...] nakazał wyciszenie hałasu w hali produkcji [...] "A" Sp. z o.o. w P. w celu osiągnięcia poziomu dźwięku przenikającego do pomieszczenia mieszkalnego zlokalizowanego w P. przy ul. [...], odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-02151/02 w terminie do dnia 15 października 2006 r.

Mimo zakreślonego terminu w/w spółka nie wywiązała się z nałożonego obowiązku, co skutkowało wszczęciem stosownego postępowania egzekucyjnego.

Następnie, po uzyskaniu orzeczenia technicznego rzeczoznawcy budowlanego spółka wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie w/w decyzji mającej walor ostateczności.

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2007 r. [...] Inspektor Sanitarny [...] wznowił postępowanie w sprawie, wskazując, iż nowe okoliczności faktyczne mogą rzutować na ocenę sytuacji faktycznej.

Decyzją z dnia 30 lipca 2007 r. [...] Inspektor Sanitarny [...] uchylił w/w decyzję i orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego wskazując w uzasadnieniu, iż w świetle orzeczenia technicznego fakt wykonania ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na wspólnych elementach konstrukcyjnych z budynkiem hali produkcji [...] ułatwia przenoszenie hałasu technologicznego, drgań oraz wibracji mechanicznych. Obciążenie zaś "A" Sp. z o.o. wyłącznym obowiązkiem doprowadzenia do zmiany zaistniałej sytuacji naruszałoby poczucie sprawiedliwości społecznej i słusznego interesu strony.

W odwołaniu od w/w decyzji D. i P. K., właściciele posesji przy ul [...] w P. wnieśli o utrzymanie nakazu wyciszenia hałasu do poziomu odpowiadającego wymogom higieniczno - sanitarnym. W uzasadnieniu wskazali, iż w świetle obowiązujących przepisów poziom drgań i hałasów nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. Przy zmianie sposobu użytkowania przyległego budynku należało zaś przewidzieć takie rozwiązania techniczne, które eliminować mają wszelkie drgania i hałasy mogące powodować uciążliwości oraz dyskomfort sąsiadów.

Po rozpatrzeniu odwołania [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny [...] decyzją z dnia 30 sierpnia 2007 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję [...] Inspektora Sanitarnego [...] wskazując w uzasadnieniu, iż wyciszenie hałasu wymaga w istocie rozstrzygnięć z zakresu prawa budowlanego, do których organy sanitarne nie są właściwe.

Jednocześnie zapytany przez organ I instancji [...] inspektor Nadzoru Budowlanego czy organy nadzoru budowlanego prowadziły lub prowadzą czynności zmierzające do ustalenia legalności posadowienia budynku mieszkalnego przy ul. [...] przyległego do zakładu "A" sp. z o.o., wyjaśnił w piśmie z dnia 20 stycznia 2007r., że brak podstaw do przyjęcia, iż budynek został wybudowany bez decyzji pozwolenia na budowę a także nie stwierdzono zmiany sposobu użytkowania tego budynku. W konkluzji organ stwierdził, iż brak podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przez organ nadzoru budowlanego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku D. i P. K. wnieśli o uchylenie wydanych rozstrzygnięć administracyjnych organu I i II instancji zarzucając naruszenie art. 1 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez ich niezastosowanie. Uzasadniając skargę podnieśli, iż organy nie rozpoznały sprawy w zakresie, w jakim zobowiązują je do tego w/w przepisy prawa; niezasadnie oceniono również stan faktyczny sprawy jak i zasugerowano, iż wyciszenie hałasu w istocie jest sprawą z zakresu prawa budowlanego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona zdrowia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny