Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Gorski (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Anna Orłowska, Sędzia WSA Alina Dominiak, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi T. C. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał mocy postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2009 r. sygnatura akt [...] o przekazaniu sprawy dotyczącej uciążliwości zapachów pochodzących z pozostałości remontowanego balkonu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w C. Jako podstawę prawną zaskarżonego postanowienia organ II instancji wskazał art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1995 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 122 poz. 851 z 2006 r. z późn. Zmianami) oraz art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 Kpa.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, iż nie jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Zdaniem organu II instancji zgodnie z treścią art. 62 ust. 3, ust. 4, art. 66 i 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 118 z 2006 r. z późn. zmianami) organem właściwym w sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Postanowienie to zaskarżyła T. C.

Wnosząc o jego uchylenie skarżąca domagała się wydania opinii dotyczącej szkodliwości dla zdrowia substancji wydzielających się z warstw podłogowych po wykonanym remoncie oraz przeprowadzenia odkrywki warstw podłogowych znajdujących się przy ścianie granicznej. W odpowiedzi na skargę organ II Instancji wnosił o jej oddalenie powołując się na motywy zaskarżonego postanowienia.

Przed rozprawą skarżąca nadesłała do akt sprawy pismo Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w G. z dnia 30 listopada 2009 r. z treści, której wynika, iż w dniu 13 lipca 2009 r. dokonano oceny toksykologicznej warstw podłogowych w pokoju i przy ścianie okiennej i stwierdzono emitowanie ponadnormatywne ksylenu oraz octanu butylu i trimetylobenzeny. Z pisma tego wynika nadto, że wszystkie badania wykonano na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga jest niezasadna. Zgodzić należy się ze stanowiskiem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, iż organem właściwym do rozstrzygania w niniejszej sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 i ust. 4 art. 66, 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane) wyżej cytowanej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może zażądać przedstawienia ekspertyz stanu technicznego przeprowadzenia kontroli w budynku, a w przypadku stwierdzenia, iż obiekt zagraża życiu i zdrowiu ludzi może nakazać w drodze decyzji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął czynności należące do jego właściwości i przeprowadził w dniu 13 lipca 2009 r. kontrolę w lokalu nr [...] na osiedlu [...]. Dalsze czynności należą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zatem zasadnie organ I instancji przekazał sprawę do dalszego urzędowania.

Mając powyższe rozważania na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 151 p.p.s.a oddalił skargę.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6205 Nadzór sanitarny
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny