skarg "A" Sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami skargi oddala
Sentencja

Sygn. akt III SA/Kr 908/12 | | WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek (spr.), Sędziowie WSA Maria Zawadzka, WSA Halina Jakubiec, , Protokolant Urszula Czerwińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2013r. sprawy ze skarg "A" Sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 maja 2012r. nr [....] z dnia 22 maja 2012r. nr [....] w przedmiocie odmowy zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami skargi oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/8

W dniu [...] 2011 r. za zgłoszeniem celnym nr [...] oraz nr [...] zgłoszono do procedury dopuszczenia do obrotu towar w postaci artykułów tekstylnych.

Naczelnik Urzędu Celnego w związku z wnioskami z dnia 23 stycznia 2012r., firmy A Sp. z o. o. w sprawie zwrotu złożonego zabezpieczenia w kwocie: 1. 34 406 zł, 2. 42 389 zł na pokrycie długu celnego i podatku od towarów i usług, decyzjami z dnia [...] 2012 r., 1. nr [...], 2. nr [...], odmówił zwrotu kwot wraz z odsetkami stanowiącej zabezpieczenie kwoty podatku od towarów i usług, pobranych do zgłoszeń celnych: 1. nr [...], 2. nr [...] z dnia [...] 2011 r.

Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 207 §1, art. 210 § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) dalej "O.p.", art. 192 ust. 1, art. 199, art. 243 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. - ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992 r. ze zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004r. rozdz. 2, t.4, str. 307 ze zm.) dalej "WKC", art. 248 ust. 1, art. 858 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2.07.1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U.WE L 253 z 1993r. ze zm.), dalej "RWKC", art. 73 ust.1 ustawy z 19.03.2004r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r., nr 68, poz. 622 ze zm.), art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.), dalej "u.p.t.u."

W uzasadnieniach decyzji organ podniósł, że Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniami: 1. nr [...] z dnia [...] 2011 r., 2. nr [...] z dnia [...] 2011 r., zażądał złożenia zabezpieczenia w kwocie: 1. 81 631 zł, 2. 87 354 zł wystarczającego na pokrycie różnicy między kwotami długu celnego i podatku od towarów i usług, wynikających z danych zawartych w zgłoszeniach celnych a kwotami należnymi mogącymi wystąpić za towary objęte tymi zgłoszeniami.

W dniu 27.06.2011r. Naczelnik Urzędu Celnego na podstawie art. 199 ust. 2 RWKC, poinformował stronę o możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia w wysokości: 1. 47 225,00 zł, 2. 44 965 zł. Kwoty te zostały ustalone w związku z ekspertyzą rzeczoznawczą dotyczącą ustalenia aktualnej wartości rynkowej wyrobów odzieżowych i po przeprowadzeniu analizy polegającej na porównaniu cen towarów z ekspertyzy z cenami towarów zgłoszonych do odprawy celnej. Dnia 8.07.2011 r. kwoty te zostały zwrócone stronie. Zabezpieczona pozostała kwota w wysokości: 1. 34 406 zł, 2. 42 389 zł - odpowiada jak wskazał organ - jedynie maksymalnej kwocie podatku od towarów i usług jaka może powstać.

W dniu 23.01.2012r., do Urzędu Celnego wpłynęły wnioski strony o zwrot zajętych kwot wraz z odsetkami. Strona wskazała, że z pozyskanych informacji z Izby Celnej wynika, że nie są prowadzone żadne działania w celu zweryfikowania wartości transakcyjnej towaru wynikającej z faktur dołączonych do zgłoszeń i nie są one przedmiotem weryfikacji w kraju eksportu.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej