skarg "A" Sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami skargi oddala
Uzasadnienie strona 2/8

Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 192 ust. 1 RWKC "Jeżeli prawodawstwo celne przewiduje obowiązek złożenia zabezpieczenia i z zastrzeżeniem szczególnych przepisów procedury tranzytu określonych zgodnie z procedurą Komitetu, organy celne wyznaczają kwotę tego zabezpieczenia w wysokości równej:

- dokładnej kwocie długu celnego lub długów celnych, gdy kwota taka może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;

- w pozostałych przypadkach, oszacowanej przez organy celne maksymalnej kwocie powstałego lub mogącego powstać długu celnego.

W przypadku, gdy przyjmowane jest generalne zabezpieczenie długów celnych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, wysokość takiego zabezpieczenia zostaje wyznaczona na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdej chwili kwoty tych długów celnych".

Zgodnie z art. 199 ust. 1 WKC "Zabezpieczenie nie może zostać zwolnione dopóki dług celny, na pokrycie którego zostało złożone, nie wygaśnie lub nie będzie mógł już powstać. Jeżeli dług celny wygaśnie lub nie może już powstać, zabezpieczenie zostaje niezwłocznie zwolnione".

Natomiast art. 199 ust. 2 WKC stwierdza "Jeżeli dług celny wygaśnie częściowo lub nie będzie mógł już powstać dla części zabezpieczonej kwoty, złożone zabezpieczenie może zostać częściowo zwolnione na wniosek osoby zainteresowanej chyba, że kwota, o którą chodzi nie uzasadnia takiej czynności".

Ponadto art. 33 ust. 7 u.p.t.u. stanowi, że organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych.

W myśl art. 248 ust. 1 RWKC, organy celne żądają zabezpieczenia wystarczającego na pokrycie różnicy między kwotą wynikająca z danych zawartych w zgłoszeniu celnym a ostateczną kwotą należną za towar, w przypadku gdy kontrole, które przeprowadziły mogą doprowadzić do ustalenia kwoty należności celnych przywozowych wyższej od kwoty ustalonej na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Jednakże zgłaszający zamiast złożenia zabezpieczenia może zażądać natychmiastowego zaksięgowania kwoty należności, której mogą w ostateczności podlegać towary. Zgodnie z art. 858 RWKC - "Złożenie zabezpieczenia w gotówce nie daje prawa do wypłacenia przez organ celny odsetek".

Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniami: 1. nr [...] z dnia [...] 2011r., 2. [...] z dnia [...] 2011r. zażądał złożenia zabezpieczenia wystarczającego na pokrycie różnicy między kwotami długu celnego i podatku od towarów i usług wynikających z danych zawartych w zgłoszeniach celnych, a kwotami należnymi mogącymi wystąpić za towary objęte tymi zgłoszeniami. Postanowienia te zostały wydane w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do zadeklarowanej wartości celnej wskazując, że na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż wartość celna odbiega od średniej wartości towarów w kraju co może doprowadzić do ustalenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług wyższych od kwot ustalonych na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach celnych. Ponadto w postanowieniach tych poinformowano stronę o możliwości złożenia zabezpieczenia: w formie depozytu w gotówce lub formie poręczenia. Strona wybrała formę złożonego zabezpieczenia.

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej