Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych
Sentencja

Dnia 20 września 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Kosewska (spr.) Sędziowie NSA Tadeusz M. Geremek NSA Włodzimierz Zygmont Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Skrocka - Nerka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2013 roku przy udziale sprawy ze skargi "X" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] października 2012 r. Nr [...], II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w P. na rzecz skarżącej Spółki kwotę 5.617,- (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6305 Zwrot należności celnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/9

"X" Sp. z o.o. w K. zgłosiła do procedury dopuszczenia do obrotu, według dokumentu SAD z dnia [...] lipca 2003 r., towar opisany jako "ser podpuszczkowy - dojrzewający "Y", klasyfikując go według kodu PCN [...] ze stawką celną w wysokości 0%. W dniu [...] lipca 2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego w P. wydał decyzję nr [...], w której uznał za nieprawidłowe zgłoszenie celne SAD nr OBR [...] z dnia [...] lipca 2003 r. w części dotyczącej określenia klasyfikacji taryfowej, zastosowanej stawki celnej oraz obliczenia kwoty cła i orzekł o niedoborze cła w wysokości [...] złotych oraz o konieczności poboru odsetek wyrównawczych w kwocie [...] złotych. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Dyrektora Izby Celnej w P. orzeczeniem z dnia [...] lipca 2009 r.

Powyższe decyzje organów obu instancji były przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej. W rezultacie tej kontroli Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt III SA/Po 565/11, o uchyleniu wskazanych decyzji wydanych w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. W rezultacie tego wyroku Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], orzekł o umorzeniu postępowania celnego.

W następstwie powyższego pismem z dnia [...] lipca 2012 r. spółka wniosła o zwrot uiszczonego przez nią cła i odsetek w związku z obowiązkiem nałożonym na nią uchyloną przez Sąd decyzją. W tym samym piśmie strona wniosła również o przedłużenie terminu na wniesienie tego żądania, gdyż w terminie ustawowym nie mogła go złożyć z powodu trwającego sporu z organem celnym. Dopiero umorzenie postępowania w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego umożliwiło, w jej ocenie, wykorzystanie uprawnienia do ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.

Dyrektor Izby Celnej w P., decyzją z dnia [...] października 2012 roku, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa) w związku z art. 246 oraz art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (tekst jedn.: Dz.U. Nr 75 z 2001 r., poz. 802 ze zm.. dalej: Kodeks celny), art. 26 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 623 ze zm.) odmówił zwrotu należności celnych.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że warunki i zasady dokonywania zwrotu cła określone zostały w Dziale V Tytuł VII Kodeksu celnego. Z postanowień tych wynika, iż zwrot cła może nastąpić w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 246, art. 247, art. 248 lub innych wypadkach określonych przez Radę Ministrów na podstawie delegacji zawartej w art. 252 § 1 Kodeksu celnego. Z przepisu art. 246 Kodeksu celnego wynika, iż podstawą zwrotu należności celnych jest spełnienie łączne warunków określonych w § 2 i § 4, zgodnie z którymi należności celne są zwracane, jeżeli w "chwili ich uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna (z czym mamy do czynienie w niniejszym postępowaniu) i dłużnik złoży wniosek o ich zwrot przed upływem 3 lat licząc od dnia powiadomienia o tych należnościach. Przedłużenie tego terminu może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach i to w przypadku gdy dłużnik udowodni, że niezłożenie wniosku we wskazanym terminie było spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami lub działaniem siły wyższej (art. 246 § 6 Kodeksu celnego).

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6305 Zwrot należności celnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Celne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej