Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Zaorska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Owsiak, sędzia WSA Radosław Teresiak, Protokolant ref. staż. Cezary Ciwiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2018 r. nr DPP8.8101.51.2018.PBD w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną zmianę interpretacji indywidualnej w części, tj. w zakresie tiret ósme; 2. oddala skargę w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/8

1.1. Przedmiotem skargi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "P." w W. S.A. (dalej: "Skarżąca", "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zmiana interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2018 r. wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: "Szef KAS" lub "organ"). Szef KAS zmienił z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2017 r. stwierdzając, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 29 marca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji jest:

- prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Skarżąca jest obowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej zwanej również "fiskalizacją") sprzedaży własnej prowadzonej przez kierowcę autobusu Wnioskodawcy,

- prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Spółka jest obowiązana do fiskalizacji sprzedaży własnej prowadzonej przez pracownika na kasie rejestrującej Wnioskodawcy,

- prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Wnioskodawca jest obowiązany do fiskalizacji sprzedaży własnej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej,

- prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Skarżąca jest obowiązana do fiskalizacji sprzedaży własnej dokonywanej przy użyciu urządzeń wydających bilety (dalej zwanych również "biletomatami"),

- nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Spółka jest obowiązana do fiskalizacji sprzedaży prowadzonej przez innych podatników (dalej zwanych również "agentami") na rzecz lub w imieniu Wnioskodawcy, przyjmując, że Skarżąca wywiązała się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363, dalej: "rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących"),

- nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że agent nie jest zobowiązany do fiskalizacji sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu Spółki,

- nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Wnioskodawca, zlecając wykonywanie sprzedaży agentowi, nie ma obowiązku przekazania temu agentowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązania go do prowadzenia tej ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego agenta,

- nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Spółka nie jest zobowiązana do wydania paragonu fiskalnego nabywcy w miejscu dokonania sprzedaży, z uwagi na udostępnianie go nabywcy do odbioru w miejscu prowadzenia przez Skarżącą działalności gospodarczej (poza miejscem sprzedaży),

- prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Wnioskodawca będzie mógł wystawiać w imieniu innych przewoźników faktury z tytułu świadczonych usług przewozowych, jeżeli Wnioskodawca będzie dysponował stosownym pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 106d ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: "ustawa o VAT").

1.2. Z akt sprawy wynika, że Skarżąca złożyła wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji.

Strona 1/8