Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 2/8

W złożonym wniosku Skarżąca wskazała, że przedmiotem jej działalności są przewozy pasażerskie. Sprzedaż biletów pasażerom na połączenia Spółki prowadzona jest:

a) stacjonarnie przez kasy bądź biletomaty Skarżącej;

b) w pojeździe przez kierowców Spółki;

c) stacjonarnie przez agentów P. Skarżącej;

d) online za pośrednictwem witryny internetowej Spółki;

e) online za pośrednictwem witryny internetowej D.;

f) online za pośrednictwem zewnętrznych portali sprzedażowych.

Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników tymi samymi pojazdami (z wyłączeniem wariantu b).

Spółka jest właścicielem internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - "D.". Skarżąca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale.

Docelowo Spółka planuje ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób, aby znacząca większość lub nawet 100% sprzedaży biletów (własnych i obcych) dokonywana była w ramach "D.". Takie działanie wynika z jej wieloletnich starań, aby wypracować odpowiednią metodologię, która umożliwi Spółce ograniczenie procederu sprzedaży miejsc pasażerom z pominięciem kasy fiskalnej.

Spółka podała, że planuje wprowadzenie następujących modeli sprzedaży:

1. Sprzedaż oferty własnej i obcej w ramach sprzedaży na portalu "D.";

2. Sprzedaż oferty własnej i obcej w ramach sprzedaży na "D." przez agentów P. P.;

3. Sprzedaż oferty własnej i obcej w ramach sprzedaży na "D." w biletomatach bądź kasie P. P. na Dworcu Z.;

4. Sprzedaż oferty własnej w ramach sprzedaży na "D." przez kierowcę w pojazdach P. P.;

5. Sprzedaż oferty Posiadacza konta sprzedażowego na "D." w kasie P. P.;

We wniosku opisano szczegółowo każdy z modeli sprzedaży, charakteryzując przebieg transakcji, sposób ewidencjonowania sprzedaży, oraz wskazując jako podmiot odpowiedzialny za fiskalizację transakcji - w przypadku modelu nr 1, 4 i 5 Spółkę, w przypadku modelu nr 2 - odpowiednio agenta dokonującego sprzedaży lub Spółkę, w przypadku modelu nr 3 - podmiot, w kasach którego realizowany będzie proces sprzedaży biletów. Wnioskodawca wskazał ponadto, że każda fiskalizowana transakcja, niezależnie od przyjętego modelu sprzedaży będzie dokumentowana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

We wszystkich poniższych modelach stosowne regulaminy "D.", dostępne na stronie www, w kasach oraz w autobusach Spółki, będą zawierać m.in. informację o wystawieniu przez Skarżącą paragonu fiskalnego oraz informację o sposobie udostępnienia nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Spółki i możliwości jego osobistego odbioru na podstawie wydanego biletu.

W związku z powyższym opisem Skarżąca sformułowała jedno pytanie odnoszące się do wszystkich opisanych modeli sprzedażowych - zdarzeń przyszłych: Czy w każdym z opisanych powyżej zdarzeń przyszłych Wnioskodawca postąpi prawidłowo przyjmując, że jest podmiotem obowiązanym do fiskalizacji dokonanych transakcji oraz, że zgodne z przepisami prawa będzie ewidencjonowanie sprzedaży na należącej do niego kasie rejestrującej i udostępnienie pasażerowi paragonu fiskalnego w miejscu prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej (lub wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż - w wypadkach, o których mowa w art. 106d ust. 2 ustawy VAT przy jednoczesnym zaewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej)?

Strona 2/8