Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 3/8

Zdaniem Wnioskodawcy, ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej znajdującej się w siedzibie Spółki, przy założeniu, że wydruki z tej kasy (dalej również: "paragony fiskalne") są udostępniane nabywcy biletu jest zgodne z przepisami prawa, tj. ustawą o VAT, rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r, w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485, dalej: "rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur") oraz rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Skarżąca wskazała ponadto, że w jej ocenie, obowiązek wydania nabywcy paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży opisany w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, zostanie spełniony już w momencie udostępnienia paragonu nabywcy, niezależnie od tego, czy zostanie finalnie wydany nabywcy. Wnioskodawca podkreślił przy tym, że w przypadku sprzedaży online w sytuacji, w której klient nie zdecyduje się na pobranie faktury dostępnej online wydruk z kasy rejestrującej będzie pozostawał do jego dyspozycji przez okres wymagany przepisami ustawy.

1.3. W interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2017 r. DKIS uznał, że stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

1.4. Następnie opisanym na wstępie rozstrzygnięciem Szef KAS zmienił ww. interpretację.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji organ wskazał, że w modelu sprzedaży nr 1, w ramach którego Spółka dokonywać będzie sprzedaży biletów poprzez własną witrynę internetową, Skarżąca będzie zobligowana do fiskalizacji sprzedaży własnej oraz obcej prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli zostanie wypełniona hipoteza normy przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie statusu nabywcy biletu. Szef KAS zauważył, że przepis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r., poz. 2454, dalej: "rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji") wyłączają możliwość stosowania jakichkolwiek zwolnień z obowiązku fiskalizacji w stosunku do sprzedaży prowadzonej przez Spółkę (w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w poz. 39 i 42 załącznika do tego rozporządzenia). Oznacza to również, że prowadząc sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet Spółka nie jest zwolniona z obowiązku wynikającego z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z § 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, z zastrzeżeniem § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Tym samym, w przypadku sprzedaży biletów przez Internet, w zakresie której istnieje obowiązek fiskalizacji, Wnioskodawca zobowiązany jest wydrukować paragon fiskalny i wydać go nabywcy. Przepisy nie precyzują jak ma wyglądać wydanie paragonu fiskalnego w takiej sytuacji, dlatego też, w ocenie organu, w takiej sytuacji można przyjąć, że wykonanie tego obowiązku może polegać na wysyłaniu paragonów do nabywców pocztą tradycyjną.

Strona 3/8