Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodnicząc Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska Sędziowie Sędzia WSA Maciej Guziński (sprawozdawca) Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk Protokolant Ewa Bogulak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 2 września 2009 r. sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z dnia [...] r. M W (dalej skarżący) wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy B o wymeldowanie B W ([...]) z pobytu stałego w lokalu mieszkalnym położonym w B przy ul. [...].

Skarżący nie zgadzając się z organem pierwszej instancji co do konieczności dołączenia do wniosku, przez jego rozpoznaniem, określonego dokumentu wskazującego, że wnioskodawca legitymuje się tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. Postanowieniem z dnia [...] r. (sygn. Akt [...]), Sąd odrzucił skargę, wskazując na nie wyczerpanie toku instancji oraz, że organem właściwy do wniesienia zażalenia na niezałatwienia sprawy przez Burmistrza jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W konsekwencji skarżący skierował w dniu [...] r. skargę na bezczynność organu pierwszej instancji do SKO w J G.

W międzyczasie, wnioskiem z dnia [...] r. skierowanym do organu pierwszej instancji, skarżący wystąpił o wymeldowanie [...] z przedmiotowego lokalu. Decyzją z dnia [...] r. Burmistrz Miasta i Gminy B odmówił wymeldowania B W z przedmiotowego lokalu.

Natomiast rozpatrując zażalenie na bezczynność Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J G postanowieniem z dnia [...] r. ([...]) stwierdziło, że zażalenie jest nieuzasadnione podnosząc, że organ pierwszej instancji rozpoznała wniosek strony, wydając w dniu [...] r. decyzję odmawiającą wymeldowania wskazanej osoby.

Pismem z dnia [...] r. skarżący złożył skargę na nie załatwienie jego wniosku z dnia [...] r. w przedmiocie wymeldowania w trybie administracyjnym. Podnosząc, że wniosek ten winien być załatwiony przez wydanie decyzji kończącej sprawę. Jest to, jego zdaniem, bowiem odrębna sprawa od sprawy wszczęte wnioskiem z dnia [...] r. Tym samym w sprawie organ administracji naruszył przepis art. 75 § 1 i art. 104 § 2 kpa.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o jej oddalenie podnosząc, że sprawa wmeldowania [...] skarżącego została zakończona decyzją Burmistrza Miasta i Gminy B z dnia [...] r., odmawiającą jej wymeldowania. Decyzja ta została uchylona przez Wojewodę D a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. Obecnie toczy się postępowanie dowodowe w tej sprawie przed organem pierwszej instancji. W tej sytuacji, zdaniem organu pierwszej instancji, zasadne jest oddalenie skargi skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4, tj. decyzji lub postanowień, aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.").

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy