Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Szczepan Prax Asesor WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek Protokolant sekr. sad. Magdalena Nowacka-Brzeźniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2007r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Wójt Gminy Ś. decyzją z dnia [...]r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 70b ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ odmówił A. R. dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego w osobie B. G.. Jako uzasadnienie decyzji podał, że młodociana B. G. pozostawała w stosunku zatrudnienia celem nauki zawodu przez okres niepełnych 22 miesięcy tj. od [...]r. do [...]r. i nie został spełniony wymóg wynikający z treści § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /Dz.U. nr 60, poz. 278/ przewidujący, że nauka zawodu nie może trwać krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wniósł A. R.. W odwołaniu tym wyraził swoje niezadowolenie z otrzymanej decyzji, a w jego motywach podniósł, iż podany powód odmowy przyznania dofinansowania młodocianego nie znajduje umocowania w przepisach prawa a w szczególności w treści art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który w sposób jednoznaczny określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby takie dofinansowanie otrzymać. Odwołujący się podniósł, że złożył w organie pierwszej instancji wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty niezbędne dla otrzymania wskazanego dofinansowania. Nadto zauważył, że w tego typu sprawach organ pierwszej instancji działa nie w warunkach uznania administracyjnego, lecz jest organem zobowiązanym wydać decyzję pozytywną po spełnieniu ustawowych przesłanek. Jego zdaniem, art. 70 ust. 2 ustawy o systemie oświaty służy określeniu podstawy wymiaru dofinansowania, a nie zawiera w sobie normy upoważniającej ten organ do odmowy dofinansowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...]r. Nr [...] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W motywach uzasadnienia wskazało, że przy podtrzymywaniu odmowy przyznania dofinansowania nauki zawodu młodocianego jest zawarcie umowy o prowadzenie takiej nauki na okres krótszy niż wynika to z przepisów rozporządzenia. Zdaniem organu odwoławczego powodem odmowy przyznania wskazanego dofinansowania jest to, że A. R. zawarł umowę o pracę z osobą pełnoletnią, a tym samym z osobą, która już nie jest osobą młodocianą. Nadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zauważyło, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika zawarta przez A.R. i B.G. jest umową nieważną, ponieważ została zawarta z naruszeniem postanowień art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo organ ten zaznaczył, że wnioskodawcy nie przysługuje przedmiotowe dofinansowanie także z powodu przekroczenia terminu, w jakim miał złożyć stosowny wniosek, ponieważ wniosek ten został złożony po upływie 3 miesięcy od ukończenia przez nią nauki zawodu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na powyższą decyzję wniósł A. R.. W skardze tej zarzucił organowi odwoławczemu, że choć prawidłowo wskazał na uchybienia organu pierwszej instancji to sam ich nie uniknął. Zdaniem skarżącego, faktycznie w chwili zawierania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego B. G. przekroczyła 18 rok życia, jednakże okoliczność ta nie ma znaczenia dla prawidłowości zawartej umowy, ponieważ zgodnie z postanowieniem § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze