Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz - Furmanik Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska Sędzia WSA Renata Siudyka (spr.) Protokolant specjalista Ewa Pasiek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2015 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie na uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 25 kwietnia 2005 r. nr XXXIII/385/05 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 1) stwierdza nieważność: § 6 pkt 3 załącznika do zaskarżonej uchwały, § 8 pkt 2 załącznika do zaskarżonej uchwały w zakresie odsyłającym do jego § 6 pkt 3, 2) określa, że w części objętej pkt 1 wyroku uchwała nie może być wykonana, 3) w pozostałym zakresie umarza postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 25 kwietnia 2005 r. Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach podjęła uchwałę nr XXXIII/385/05, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice -Dziedzice. W podstawie prawnej uchwały podano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. - dalej "u.s.g.") oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. - dalej "u.s.o.)

W § 6 ust. 3 załącznika do zaskarżonej uchwały Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach ustaliła, iż stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 3, jest udzielane poprzez dostarczanie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków.

Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do uchwały do trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 pkt 1, 3, 5.

W § 7 ustalono, iż zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia (1), kradzież, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia (2), inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego (3), inne istotne zdarzenia losowe uzasadniające wypłatę zasiłku (4).

Zaskarżona uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 31 maja 2005 r. (Dz. U. Śląsk. 2005, Nr 69, poz. 1819) i obowiązuje od dnia 15 czerwca 2005 r.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę nr XXXIII/385/05 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice - w części dotyczacych rozstrzygnięć określonych w § 6 pkt 3, § 7 oraz § 8 pkt 2 w zakresie rozstrzygnięcia zgodnie z którym "do trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 pkt 3" - Załącznika do zaskarżonej uchwały.

Uchwale zarzucił: w punkcie pierwszym - obrazę art. 90 f pkt 3 u.s.o. w związku z art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustalenie w § 6 ust. 3 załącznika do uchwały, iż stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 3, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków; zaś w § 8 ust. 2, iż do trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 6 pkt 1, 3, 5, podczas gdy na podstawie powołanych wyżej przepisów po stronie rady gminy brak jest upoważnienia do wydania przepisów prawa miejscowego wprowadzających zamknięty katalog środków dowodowych, w punkcie drugim - obrazę art. 90 e ust. 1 w związku z art. 90 f pkt 4 u.s.o. w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustalenie w § 7 załącznika do zaskarżonej uchwały, iż zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: pożar lub wypadek w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia; kradzież, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia; inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego; inne istotne zdarzenia losowe uzasadniające wypłatę zasiłku, podczas gdy na podstawie powołanych wyżej przepisów rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania i definiowania, co jest zdarzeniem losowym uprawniającym do uzyskania zasiłku szkolnego.

Strona 1/4