Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran (spr.), Sędziowie sędzia WSA Aneta Dąbrowska, sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Tomiło-Nawrocka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi Burmistrza P. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/5

Minister Infrastruktury i Rozwoju postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art 144 k.p.a., uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2013 r., znak [...], o wymierzeniu Burmistrzowi [...] kary pieniężnej w wysokości 9 000 zł za 37 dni zwłoki w wydaniu decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr [...], [...], [...], karta mapy 3, położonych w miejscowości [...], a więc z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i jednocześnie orzekł co do istoty poprzez wymierzenie Burmistrzowi [...] kary pieniężnej w wysokości 5 500 zł za 11 dni zwłoki w wydaniu tej decyzji.

Stan faktyczny i prawny niniejszej sprawy przedstawia się następująco:

W dniu [....] września 2012 r. do Burmistrza [...] wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w P. Jednoosobowej Spółki Gminy P. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach [...], [...], [...], karta mapy, położonych w m. [...]. Przedmiotowe postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji przez Burmistrza [...] w dniu [...] grudnia 2012 r.

Wojewoda [...] ustalił, że postępowanie w sprawie wydania tej decyzji trwało 120 dni. Organ pierwszej instancji od tych 120 dni odliczył 65 dni wynikające z terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 5 dni liczonych od dnia [...] sierpnia 2012 r. do dnia [...] sierpnia 2012 r. przeznaczonych na uzupełnienie braków formalnych wniosku, 7 dni liczonych od dnia [...] sierpnia 2012 r. do dnia [...] sierpnia 2012 r. przeznaczonych na ponowne uzupełnienie braków formalnych wniosku i 25 dni przewidzianych przepisami prawa na uzgodnienie projektu decyzji. W rezultacie tych czynności Wojewoda [...] stwierdził, że decyzja Burmistrza [...] została wydana z 37 - dniową zwłoką, w związku z czym zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. nałożył na organ karę pieniężną w wysokości 9 000 zł.

Minister podkreślił, iż zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2012, poz. 647, dalej jako u.p.z.p.) w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od: dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Tak określony termin stanowi gwarancję ochrony praw inwestora do rozpatrzenia wniosku w rozsądnym terminie, a więc bez zbędnej zwłoki. Brzmienie cytowanego wyżej art. 51 ust. 2 ustawy nie daje podstaw do uznaniowości. Wymierzenie kary jest obligatoryjne. Jedynie wskazanie, iż opóźnienie powstało z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu powoduje, że kara pieniężna za okres, w którym to usprawiedliwione opóźnienie powstało, nie będzie wymierzona. Wynika z tego, że organ pozbawiony został możliwości swobodnego i uznaniowego decydowania o wymierzeniu kary pieniężnej.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury