Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Golat, Sędziowie sędzia WSA Magdalena Durzyńska (spr.), sędzia WSA Anna Szymańska, Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2015 r. sprawy ze skargi Burmistrza O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego Burmistrza O. kwotę 2805 (dwa tysiące osiemset pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lutego 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej "kpa" - po rozpatrzeniu zażalenia Burmistrza [...] (dalej jako skarżący) na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013 r. znak [...] nakładające na Burmistrza [...] karę w wysokości 21.000,00 zł za wydanie z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) - zwanej dalej "upzp", decyzji z dnia [...] września 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży kratownicowej służącej do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr [...] w miejscowości [...]; uchylił zaskarżone postanowienie i wymierzył Burmistrzowi [...] karę pieniężną w wysokości 34.500,00 zł.

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Minister Infrastruktury i Rozwoju (dalej jako organ) przywołał brzmienie art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wynika, że organ administracji wyższego stopnia, stwierdzając niewydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, wymierza organowi orzekającemu karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wyjaśnił, że w sprawie niniejszej Wojewoda [...] błędnie ustalił początek 65 - dniowego terminu na wydanie przedmiotowej decyzji uznając, że termin ten rozpoczął bieg w dniu [...] maja 2012 r. tj. w dniu uzupełnienia wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, a zakończył w dniu [...] września 2012 r. tj. w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej. W ocenie organu omawiane postępowanie rozpoczęło się w dniu [...] marca 2012 r. tj. w dniu następującym po dniu, w którym do Burmistrza [...] wpłynął wniosek inwestora. Powyższe stanowisko, zdaniem Ministra, wynika z treści przywołanego wcześniej przepisu art. 51 ust. 2 upzp, w którym mowa jest o obowiązku wydania decyzji we wskazanym terminie "od dnia złożenia wniosku". Uzasadniając takie stanowisko organ powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie. Wyjaśnił ponadto, że odliczeniu od ustawowego terminu na wydanie decyzji w niniejszej sprawie podlega okres 41 dni przeznaczonych na uzupełnienie wniosku przez inwestora, okres 18 dni przewidzianych na uzgodnienie projektu decyzji lokalizacyjnej oraz 2 dni, wynikające z art. 27 § 4 kpa , cz\/W łącznie 61 dni. Tym samym, po odliczeniu od okresu trwania przedmiotowego postępowania tj. od 195 dni, ustawowych 65 dni przysługujących skarżącemu na wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz powyższych 61 dni, rzeczywisty okres zwłoki w wydaniu decyzji wyniósł 69 dni, a nie, jak wskazał organ pierwszej instancji, 42 dni.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury