Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska -Litwiniec Sędziowie Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.) Asesor WSA Agnieszka Wąsikowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 25 października 2019 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A. K. i W. K. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2019 r., [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2018 r. nr [...]; 2. zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju solidarnie na rzecz A. K. i W. K. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/5

Przedmiotem skargi wniesionej przez A. K. i W. K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest odmowa podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego.

Stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy jest następujący:

Wnioskiem z 11 sierpnia 2016 r., uzupełnionym i zmienionym w trakcie prowadzonego postępowania, O. S.A, zwany dalej "inwestorem", wystąpił do Wojewody [...] o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w S., w związku z realizacją inwestycji pn : "[...] [...] - [...] - [...] wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa [...]" w zakresie etapu I części A, obejmującej budowę części liniowej przedmiotowego gazociągu, relacji [...]-[...], wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, położonej w granicach powiatu [...], gminy [...] oraz gminy [...], powiatu [...], gmin [...], [...], [...], oraz Miasta W., dzielnic: [...], [...] oraz [...] (dalej zwany: "Inwestycją").

W trakcie prowadzonego przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji Inwestycji, pismem z 22 maja 2017 r. (wpływ do organu 23 maja 2017 r.), inwestor, w oparciu o art. 98 § 1 k.p.a. wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu "przeprowadzenia działań polegających na dostosowaniu zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji do zmienionego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej."

Wojewoda [...] uwzględnił ww. wniosek i postanowieniem z [...] maja 2017 r. Nr [...] orzekł o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego.

Wnioskiem z 7 sierpnia 2018 r. W. K., A. K. oraz P. K. wystąpili - na podstawie art. 98 § 2 k.p.a. - do Wojewody [...] o podjęcie postępowania zawieszonego na mocy ww. postanowienia.

Wojewoda [...], działając na podstawie art. 101 k.p.a., postanowieniem Nr [...] z [...] września 2018 r. odmówił podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie, Wojewoda [...] wskazał, że inicjatorem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji jest inwestor, gdyż to na jego wniosek zostało wszczęte ww. postępowanie administracyjne. W piśmie z 31 sierpnia 2018 r. inwestor poinformował, iż nie wyraża zgody na podjęcie ww. postępowania. Wobec tego organ l instancji wskazał, że "po ustaniu okoliczności będących powodem zawieszenia przedmiotowego postępowania" podejmie na wniosek inwestora zawieszone postępowanie.

Pismem z 15 października 2018 r. W. K. wniósł do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem organu I instancji, zażalenie na postanowienie Wojewody [...], wnosząc o jego uchylenie w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez wydanie postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, zgodnie z podaniem Wnioskodawców z 9 sierpnia 2018 r.

Autor zażalenia zarzucił organowi I instancji wydanie postanowienia z naruszeniem art. 98 § 2 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz art. 11 k.p.a. poprzez brak wskazania okoliczności, które mogłyby uzasadnić odmowę podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego. W ocenie wnoszącego zażalenie zwrócenie się przez którąkolwiek ze stron o podjęcie postępowania w okresie do 3 lat od daty zawieszenia postępowania, wystąpiły w sprawie. Organ I instancji miał zatem obowiązek podjąć przedmiotowe postępowanie lokalizacyjne i procedować merytorycznie wniosek inwestora. Jak dodał Skarżący, podjęcie zawieszonego postępowania w trybie art. 98 § 2 k.p.a., nie zostało uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych okoliczności, w tym przede wszystkim od uznania organu czy stanowiska inwestora.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury