Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Beata Sobocha, Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), sędzia WSA Teresa Zyglewska, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Przesław, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy S. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r., znak: [...], Wójt Gminy S. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV z budową złączy kablowo - pomiarowych do zasilania w energię elektryczną w miejscowości R., gmina S.

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r., znak: [...], nałożył na Wójta Gminy S. karę w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Wójt Gminy S. domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2014 r., znak: [...], Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem", utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Wojewody [...].

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Tak określony termin stanowi gwarancję ochrony praw inwestora do rozpatrzenia wniosku w rozsądnym terminie, a więc bez zbędnej zwłoki.

W związku z powyższym organ wyższego stopnia pozbawiony został możliwości swobodnego i uznaniowego decydowania o wymierzeniu kary pieniężnej. Organ ten, po ustaleniu liczby dni przekroczenia wskazanego terminu, ma obowiązek wymierzenia kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Brzmienie art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie daje podstaw do uznaniowości. Wymierzenie kary jest obligatoryjne. Jedynie wskazanie, iż opóźnienie powstało z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu powoduje, że kara pieniężna za okres, w którym to usprawiedliwione opóźnienie powstało, nie będzie wymierzona (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wa 461/12).

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r., wymierzył Wójtowi Gminy S. karę w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych), za wydanie decyzji z dnia [...] kwietnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego, z naruszeniem terminu określonego wart. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak ustalił Wojewoda [...] postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie toczyło się przez [...] dni. Po odliczeniu terminu przewidzianego przepisami prawa na uzgodnienie projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w O. tj. [...] dni, licząc od dnia następnego po dniu nadania pisma uzgadniającego (tj. [...] marca 2011 r.), do dnia uzgodnienia projektu decyzji w trybie tzw. "milczącej zgody" (tj. [...] kwietnia 2011 r.) oraz okresu związanego z oczekiwaniem na odpowiedź inwestora na uwagi zgłoszone przez stronę w trakcie prowadzonego postępowania w odniesieniu do planowanej inwestycji ([...] dni licząc od dnia następnego po dniu nadania pisma przekazującego wniosek strony tj. [...] kwietnia 2011 r., do momentu wpływu odpowiedzi inwestora tj. [...] kwietnia 2011 r.), Wojewoda [...] orzekł, że ww. decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego wydana została 14 dni po terminie.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury