Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Uzasadnienie strona 2/7

W ocenie organu II instancji Wojewoda [...] przeprowadził postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami Kpa i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

65-dniowy termin, wskazany wart. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpoczął bieg w dniu [...] stycznia 2011 r., tj. w dniu następnym po dniu, w którym do Wójta Gminy S. wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie. Powyższe wynika z art. 57 § 1 Kpa, który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin upływa z końcem ostatniego z odpowiedniej liczby dni, wskazanej w przepisie prawa. Natomiast rzeczywisty okres przedmiotowego postępowania zakończył swój bieg w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej, tj. w dniu [...] kwietnia 2011 r.

Dzień [...] kwietnia 2011 r. jest zatem ostatnim dniem, który podlega uwzględnieniu przy obliczaniu okresu prowadzenia przez Skarżącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego. Zatem postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie toczyło się przez [...] dni, z zastrzeżeniem art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z treścią z art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do terminu, o którym mowa wart. 51 ust. 2 powyższej ustawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W omawianym przypadku pismem z dnia [...] marca 2011 r., znak: [...], nadanym w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu [...] marca 2011 r., Wójt Gminy S. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na złożone pismo z prośbą o uzgodnienie, które - jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru - wpłynęło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w O. w dniu [...] marca 2011 r., poinformował Wójta Gminy S. w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r., doręczonym w dniu [...] kwietnia 2011 r., że nie zajmie stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie postanowienia w terminie 21 dni i tym samym ww. projekt decyzji należy uznać za uzgodniony.

Zgodnie z art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.

Jeśli organ nie zajął w ww. terminie stanowiska, uznać należało, że uzgodnienie zostało dokonane w ostatnim dniu przewidzianego prawem 21-dniowego terminu w drodze tzw. "milczącej zgody".

Wobec informacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O., przekazanej w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r., że organ nie zajmie stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie postanowienia w terminie 21 dni, uzgodnienie należało uznać za dokonane w ostatnim dniu przewidzianego terminu tj. [...] kwietnia 2011 r.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury