Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Sędziowie sędzia WSA Łukasz Krzycki, sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy K. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

W rozpoznawanej sprawie Wojewoda L. postanowienie Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r., wymierzył Wójtowi Gminy K. karę pieniężną w wysokości [...] zł (słownie: [...]) za wydanie decyzji Nr [...] z dnia [...] lutego 2012 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewid. [...] obręb [...] w gminie K., z naruszeniem terminu określonego wart. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późno zm.), zwanej dalej "ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na skutek rozpoznania zażalenia od powyższego postanowienia Minister Infrastruktury i Rozwoju, postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2014r. znak: [...] uchylił postanowienie organu I instancji części dotyczącej nałożenia kary i w tym zakresie orzekł o nałożeniu na Wójta Gminy K. kary w wysokości [...] zł, a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Wojewody L.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przedstawił stan faktyczny i prany sprawy wskazując m.in. , że Wojewoda stwierdził, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu wpływu wniosku tj. w dniu [...] października 2011 r. i zakończyło się w dniu [...] lutego 2012 r. tj. w dniu, w którym została wydana decyzja lokalizacyjna. W ocenie organu I instancji przedmiotowe postępowanie trwało więc 112 dni. Po odliczeniu terminu przewidzianego przepisami prawa na uzgodnienia projektu decyzji tj. 15 dni, organ I instancji ustalił, że decyzja Wójta Gminy K. z dnia [...] lutego 2012 r. została wydana 32 dni po terminie.

Zdaniem organu II instancji Wojewoda L. przeprowadził postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami Kpa, jednakże błędnie ustalił okres podlegający odliczeniu na podstawie art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po przeanalizowaniu akt przedmiotowej sprawy wskazano, że organ I instancji błędnie przyjął dzień [...] października 2011 r. jako pierwszy dzień biegu 65-dniowego terminu na wydanie decyzji. 65-dniowy termin, wskazany w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpoczął bowiem swój bieg w dniu [...] listopada 2011 r., tj. zgodnie z art. 57 § 1 Kpa - w dniu następnym po dniu, w którym do Urzędu Gminy w K. wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie. Art. 57 § 1 Kpa stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Powyższe uchybienie zdaniem Ministra jednak nie miało wpływu na ustalenie okresu, w jakim prowadzone było przedmiotowe postępowanie.

Termin na wydanie decyzji upływa z końcem odpowiedniej liczby dni wskazanej w przepisie prawa. Natomiast rzeczywisty okres przedmiotowego postępowania zakończył swój bieg w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej tj. w dniu [...] lutego 2012 r. Dzień [...] lutego 2012 r. jest zatem ostatnim dniem, który podlega uwzględnieniu przy obliczaniu okresu prowadzenia przez Wójta Gminy K. postępowania w przedmiotowej sprawie.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury