Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Sentencja

Warszawa, 11 marca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Borkowska Sędzia WSA Kaja Angerman (spr.) Sędzia WSA Wojciech Rowiński po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym 11 marca 2020 r. sprawy ze skargi H. S. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody [...] z [...] października 2017 r. nr [...], 2. zasądza od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rzecz skarżącej H. S. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju
Uzasadnienie strona 1/5

IV SA/Wa 2375/19

Uzasadnienie

Minister Inwestycji i Rozwoju decyzją z [...] lipca 2019 r. po rozpatrzeniu odwołania H. S., uchylił decyzję Wojewody [...] z [...] października 2017 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności "decyzji" Naczelnika Gminy w [...] z [...] kwietnia1978 r. nr [...] i umorzył postępowanie.

Decyzja była wynikiem następujących ustaleń i oceny prawnej.

Decyzją z [...] kwietnia1978 r. nr [...] Naczelnik Gminy w [...] stwierdził, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1969 r., nr 22, poz. 159), przejście na własność Skarbu Państwa bez odszkodowania w stanie wolnym od obciążeń na rzecz osób trzecich nieruchomości rolnej położonej we wsi [...] o pow. 21,65 ha, działki nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], stanowiącej własność H. S. (córki A. i R.).

Pismem z 28.07.2015 r. H. S. wystąpiła do Wojewody [...] o stwierdzenie nieważności ww. "decyzji" z dnia [...].04.1978 r.

Decyzją z dnia [...].10.2017 r. nr [...] Wojewoda [...], odmówił stwierdzenia nieważności "decyzji" Naczelnika Gminy w [...] z dnia [...].04.1978 r. nr [...].

W uzasadnieniu organ wojewódzki wskazał, że kontrolowana "decyzja" z dnia [...].04.1978 r. stanowiła w istocie zaświadczenie, wydane na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, które potwierdza, że objęta nim nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa. Brak jest zaś możliwości stwierdzenia nieważności zaświadczenia.

H. S. złożyła odwołanie od ww. decyzji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że kluczowym zagadnieniem było ustalenie, czy wniosek o stwierdzenie nieważności dotyczy aktu administracyjnego, a następnie czy kontrolowany akt (decyzja, postanowienie) wszedł do obrotu prawnego i czy uzyskał przymiot ostateczności.

Organ wyjaśnił, że według art. 107 § 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jej wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej. Uznaje się jednak, że minimum elementów które powinien zawierać ww. akt administracyjny to: oznaczenie organu, oznaczenie adresata postanowienia, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania. W doktrynie oraz orzecznictwie przyjmuje się, że w rozstrzygnięciu (osnowie) aktu administracyjnego zostaje wyrażona wola organu administracji publicznej załatwiającego sprawę w formie tego aktu. Przy czy wola organu administracji powinna być wprost wyrażona w sposób władczy i kategoryczny, gdyż treści rozstrzygnięcia nie można domniemywać, ani wyprowadzać z treści uzasadnienia.

Organ odwoławczy ocenił, że "decyzja" z [...].04.1978 r. niewątpliwie zawiera oznaczenie organu administracji publicznej oraz podpis osoby upoważnionej (są to jednak elementy obecne w każdym piśmie organu, nie tylko w rozstrzygnięciach).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju