Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Łukasz Krzycki, sędzia WSA Anita Wielopolska-Fonfara, Protokolant ref. staż. Aleksandra Larkiewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi Burmistrza L. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/4

Minister Infrastruktury i Rozwoju postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. - zaskarżonym skargą przez Burmistrza L. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 K.p.a., uchylił postanowienie Wojewody L. z dnia [...] lipca 2013 r. nakładające na Burmistrza L. karę pieniężną w wysokości 2 500 zł za wydanie decyzji z dnia [...] maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia o mocy 0,4 kV do zasilania budownictwa jednorodzinnego w L. - ul. [...] - [...], obręb [...], na działach o nr ewid. [...] z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w części nakładającej na Burmistrza L. karę w wysokości 2 500 zł i w tym zakresie orzekł co do istoty, tj. nałożył na Burmistrza L. karę w wysokości 6 000 zł, zaś w pozostałej części zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

W dniu 14 lutego 2012 r. do Burmistrza L. wpłynął wniosek inwestora E. Sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania budownictwa jednorodzinnego w m. L. ul. [...]-[...]. Przedmiotowe postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji przez Burmistrza L. z dnia [...] maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego.

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. Wojewoda [...] nałożył na Burmistrza L. karę pieniężną w wysokości 2 500 zł za niewydanie decyzji w terminie wskazanym w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Minister Infrastruktury i Rozwoju postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. wydanym w wyniku rozpatrzenia zażalenia Burmistrza L. uchylił postanowienie organu pierwszej instancji w części nakładającej na ww. stroną karę w wysokości 2 500 zł i orzekł o nałożeniu na stronę kary w wysokości 6 000 zł, zaś w pozostałej części zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.

W uzasadnieniu organ odwoławczy, przytaczając treść art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podał że z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, iż ustawodawca nie pozostawił w sferze uznania kwestii wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie zasadności wymierzenia, ani wysokości ewentualnej kary. Kompetencje Wojewody [...] ograniczały się zatem jedynie do ustalenia, czy został przekroczony termin wskazany w art. 51 ust. 2 ww. ustawy, a jeżeli tak, to o ile dni. Z analizy akt sprawy wynika, że bieg 65 dniowego terminu wskazanego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozpoczął się w dniu [...] marca 2012 r., tj. w dniu następnym po dniu uzupełnienia wniosku inwestora. Wojewoda uznał, że decyzja została wydana z 5-dniową zwłoką.

Minister stwierdził, że błędne są ustalenia organu, co do początku biegu 65- dniowego terminu wskazanego w w/w ustawie. Powyższy termin rozpoczął bieg w dniu 15 lutego 2012 r., tj. w dniu następnym po dniu, w którym do Urzędu Miejskiego w L. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wskazanej inwestycji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury