Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego
Tezy

Sąd administracyjny kontrolując postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych może w szczególności badać, czy w realiach danej sprawy skarżący i inni uczestnicy zostali zgodnie z prawem obciążęni obowiązkiem ponoszenia tych kosztów. W kontroli tej zawiera się również możliwość badania, czy nie doszło do uchybień przepisom prawa na etapie wszczęcia i prowadzenia egzekucji (argumentum ex art. 64c par 3 u.p.e.a.), które to naruszenia prawa mogły mieć wpływ na treść postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych (czyli zarówno samą zasadę obciążenia danych osób kosztami, jak i ich wysokość)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Rząsa (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Paweł Groński Sędzia WSA Kaja Angerman po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2016 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M.E. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r. (znak: [...]) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2014 r. (znak: [...]); 2. zasądza od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz M.E. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/8

I. Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dalej również "Minister" lub "organ") z dnia [...] kwietnia 2015 r., znak: [...] (dalej powoływane również jako "zaskarżone postanowienie"). Postanowieniem tym Minister, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 z art. 17 § 1 i art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.; dalej: "u.p.e.a."), po rozpatrzeniu zażalenia M.E., reprezentowanej przez A.R., na postanowienie Wojewody [...] z [...] lipca 2014 r., znak [...] ustalające na żądanie zobowiązanych P.R., P.R., B.R. oraz M.E. koszty egzekucyjne w wysokości 64.167,75 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 75/100) do solidarnego pokrycia, powstałe w wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych na podstawie tytułu wykonawczego z [...] czerwca 2011 r., w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji Wojewody [...] z [...] grudnia 2008 r. Nr [...], a polegającego na opróżnieniu podlegającego rozbiórce budynku na działce nr [...] z obrębu [...] przy ul. [...] w [...], utrzymał w mocy wskazane postanowienie Wojewody [...].

II. Zaskarżone postanowienie został oparte na następujących ustaleniach faktycznych i ocenach prawnych.

II.1. Wojewoda [...] decyzją nr [...] z [...] grudnia 2008 r. ustalił lokalizację linii kolejowej dla inwestycji "budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi - wiadukt drogowy w km 16,955 linii kolejowej [...] w ciągu ulicy [...] i [...] w [...] na działkach ewidencyjnych Dzielnicy [...], w tym na działce nr [...] z obrębu [...]. W dniu [...] czerwca 2011 r. Wojewoda [...] wystawił tytuły wykonawcze w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym na P.R. o numerze [...], na P.R. o numerze [...], na B.R. o numerze [...] oraz na M.R. (obecnie: E.) o numerze [...] wzywając do niezwłocznego wydania [...] S.A. nieruchomości zabudowanej, położonej w dzielnicy [...], oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] z obrębu [...] - na rzecz Skarbu Państwa. Następnie w dniu [...] sierpnia 2011 r. firma [...] Sp. z o. o na zlecenie [...] S.A. przeprowadziła czynności egzekucyjne na działce nr [...] z obrębu [...], zatwierdzone zbiorczą fakturą nr [...] z [...] września 2011 r. na kwotę 64 167,75 zł. (wystawioną przez [...] Sp. z o. o. na rzecz [...] S.A.). W dniu [...] listopada 2011 r. [...] S.A. wystawiły dla [...] Urzędu Wojewódzkiego w [...] fakturę nr [...] na kwotę 64 167,75 zł za przeprowadzoną egzekucję na działce nr [...] z obrębu [...]. W dniu [...] listopada 2011 r. Wojewoda [...] wystawił wezwanie do zapłaty nr [...], wzywające do solidarnego pokrycia przez zobowiązanych tj. P.R., P.R., B.R. i M.R. (obecnie nazwisko: E.) wydatków egzekucyjnych w kwocie 64 167,75 zł poniesionych przez organ egzekucyjny na podstawie faktury nr [...] z [...] listopada 2011 r. Następnie w dniu [...] września 2012 r. Wojewoda [...] na wniosek zobowiązanych wydał postanowienie nr [...] ustalające koszty egzekucyjne w kwocie 64 167,75 zł za przeprowadzone ww. czynności egzekucyjne, które następnie zostało zaskarżone przez P.R. oraz B.R., a także M.E. reprezentowaną przez A.R. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowieniami z dnia [...] lipca 2013 r., znak: [...], [...] oraz [...], uchylił w całości zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Następnie Wojewoda [...] postanowieniem z [...] lipca 2014 r., znak: [...], ponownie ustalił koszty egzekucyjne postępowania egzekucyjnego w stosunku do P.R., P.R., B.R. oraz M.E. w wysokości 64.167,75 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 75/100). W uzasadnieniu tego postanowienia organ wymienił i omówił poszczególne wydatki składające się na wskazaną wyżej kwotę kosztów egzekucyjnych.

Strona 1/8