Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Sędziowie sędzia WSA Grzegorz Rząsa, sędzia WSA Tomasz Wykowski, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Gminy W. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r. nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] wymierzające Burmistrzowi W. karę pieniężną w wysokości 4000 zł za 8 dni zwłoki w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej SN 15kV i nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], obręb [...], gmina W., powiat w.

Powyższe rozstrzygnięcie było wynikiem następujących ustaleń faktycznych i ocen prawnych organów orzekających w sprawie.

W dniu 20 października 2011 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w W. wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział [...] o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla opisanego wyżej przedsięwzięcia.

Po wpłynięciu wniosku, Burmistrz W. pismami z dnia 28 grudnia 2011 r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji do:

a) Zarządu Dróg Powiatowych w [...], któremu wystąpienie o uzgodnienie doręczono w dniu 30 grudnia 2011 r.,

b) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w [...] Delegatury w [...], któremu doręczenie wymienionego pisma nastąpiło w dniu 2 stycznia 2012 r.,

c) Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w [...] Rejonowego Oddziału w [...], który potwierdził otrzymanie powyższego pisma datą 30 grudnia 2011 r.,

d) Starostwa Powiatowego w W., do którego pismo zostało bezpośrednio dostarczone w dniu 30 grudnia 2011 r.

Zarząd Powiatu w W. uzgodnił przedłożony projekt decyzji postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w W. w dniu 12 stycznia 2012 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w [...] uzgodnił projekt decyzji postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w W. w dniu 17 stycznia 2012 r.

W dniu 5 stycznia 2012 r. do Urzędu Miejskiego w W. wpłynęło pismo Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w [...] Rejonowego Oddziału w [...] informujące, że projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia.

Uzgodnienie dokonane przez Starostę Powiatowego w W. postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r. doręczono do Urzędu Miejskiego w W. w dniu 13 stycznia 2012 r.

Powyższych uzgodnień dokonano zatem w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie.

W dniu [...] stycznia 2012 r. Burmistrz W. wydał decyzję nr [...], znak: [...] o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. [...] nałożył na Burmistrza W. karę pieniężną w wysokości 4000 zł za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ ustalił, że postępowanie prowadzone przez skarżącego toczyło się przez 95 dni. Rozpoczęło się [...] października 2011 r., tj. dnia następnego po dniu wpływu wniosku inwestora do Urzędu Miejskiego w W., a zakończyło się w dniu [...] stycznia 2012 r., tj. w dniu, w którym została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury