Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Szymańska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Alina Balicka, sędzia WSA Łukasz Krzycki, Protokolant ref. staż. Aleksandra Larkiewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2015 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżonym postanowieniem z [...] grudnia 2014 r. nr [...] Minister Infrastruktury i Rozwoju utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia na Wójta Gminy O. kary w wysokości 7 000 zł za wydanie decyzji z [...] maja 2011 r. nr [...], o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji na działce nr [...], położonej w miejscowości O., gmina O., z naruszeniem terminu o którym mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm., dalej: "u.p.z.p.").

Powyższe postanowienie zostało wydane w następującym stanie sprawy:

Wojewoda [...] postanowieniem z [...] maja 2014 r., nałożył na Wójta Gminy O. karę w wysokości 7 000 zł za wydanie decyzji z [...] maja 2011 r. nr [...], o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie remizy strażackiej, przewidzianej do realizacji na działce nr [...], położonej w miejscowości O., gmina O., z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 u.p.z.p.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Wójt Gminy O. organowi I instancji zarzucił naruszenie:

art. 51 ust. 2c u.p.z.p., poprzez jego niezastosowanie w sprawie, a w konsekwencji przyjęcie czasu trwania postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji ww. inwestycji celu publicznego bez wyłączenia terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień powstałych z winy strony i przyczyn niezależnych od organu;

art. 7 oraz art. 77 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej: "k.p.a."), wskutek braku wszechstronnego rozważenia i uwzględnienia wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności.

Wójt Gminy O. podniósł, że przy wymierzeniu przedmiotowej kary Wojewoda dokonał jedynie matematycznego wyliczenia polegającego na odliczeniu od terminu biegu postępowania w sprawie, tj. od 89 dni, 65 dni ustawowych oraz dodatkowych 11 dni, co skutkowało przyjęciem 14 dni zwłoki w wydaniu decyzji. Tymczasem uwzględniając regulację zawartą art. 51 ust. 2c u.p.z.p., od okresu biegu postępowania w sprawie, tj. 89 dni, organ I instancji winien odliczyć terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, jak również okresy opóźnienia spowodowane z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Uznać zatem należy, że odliczeniu od biegu postępowania podlega przede wszystkim czas uzgodnienia projektu decyzji przez właściwe jednostki wraz z siedmiodniowym okresem na złożenie zażalenia na postanowienia uzgadniające oraz czas podania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych uzgodnieniach. Ponadto wskazał, że odliczeniu od biegu postępowania podlega także wyznaczony przez organ 7 - dniowy termin na zapoznanie się z aktami sprawy (wraz z okresem na doręczenie korespondencji), stanowiący realizację obowiązku zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu, przewidzianego w art. 10 k.p.a. Ponadto zwrócił uwagę, że w ciągu 89 - dniowego okresu trwania postępowania wystąpiło aż 26 dni wolnych od pracy.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury