Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj, Sędziowie sędzia WSA Piotr Korzeniowski, sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak (spr.), Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi Burmistrza T. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/13

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Burmistrza T. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2013 r. o nałożeniu na Burmistrza T. kary w wysokości [...] zł za wydanie decyzji Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji przewidzianej na działkach o numerach ewidencyjnych: [...], położonych w obrębie [...], gmina T., polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa uchylił zaskarżone postanowienie w całości oraz orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy poprzez wymierzenie Burmistrzowi T. kary pieniężnej w wysokości [...] zł za [...] dni zwłoki w wydaniu powyższej decyzji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:

W dniu [...] sierpnia 2012 r. Burmistrz T., po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp. z o.o. wydał powyżej opisaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. nałożył na Burmistrza T. karę w wysokości [...] zł za wydanie decyzji Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W piśmie z dnia [...] lipca 2013 r. Burmistrz T. złożył zażalenie na postanowienie Wojewody [...]. Zaskarżonemu postanowieniu skarżący zarzucił błędy w ustaleniach faktycznych, poprzez przyjęcie, iż Burmistrz T. naruszył prawo, pomimo że - zdaniem skarżącego - do przekroczenia 65 - dniowego terminu na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie doszło, a nawet jeśli uznać, że takowe miało miejsce, to nastąpiło nie z winy organu.

Skarżący wskazał również, że organ pierwszej instancji ustalając wysokość wymierzonej kary nie uwzględnił okresu uzgodnienia dokonanego po upływie ustawowego terminu, tj. uzgodnienia Zarządu Powiatu w S. W ocenie Burmistrza T., do okresu opóźnień niezależnych od organu winno się doliczyć okres od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie powyższego uzgodnienia, tj. od dnia [...] czerwca 2012 r., do dnia wpływu do Urzędu Miejskiego w T. postanowienia Zarządu Powiatu w S. z dnia [...] czerwca 2012 r., tj. do dnia [...] czerwca 2012 r., czyli łącznie okres [...] dni.

Ponadto skarżący zarzucił Wojewodzie [...] naruszenie art. 57 § 1 kpa poprzez nieodliczenie od 65-dniowego terminu na wydanie decyzji następujących dni:

dnia [...] lipca 2012 r., tj. dnia, w którym w trakcie rozmowy telefonicznej inwestora z pracownikiem Urzędu Miejskiego w T., inwestor zwrócił się z prośbą o wstrzymanie terminu wydania decyzji do czasu ostatecznego potwierdzenia zakresu planowanej inwestycji, dnia [...] lipca 2012 r., tj. dnia wpływu do organu wiadomości e-mail wysłanej przez inwestora, dotyczącej potwierdzenia zakresu inwestycji zawartego we wniosku, dnia [...] kwietnia 2012 r., tj. dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, dnia [...] sierpnia 2012 r., tj. dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury