Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Wójcik (spr.), Sędziowie sędzia WSA Anita Wielopolska-Fonfara, sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant ref. staż. Paweł Smulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2015 r. sprawy ze skargi Wójta Gminy D. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/21

Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r. Nr [...] Minister Infrastruktury i Rozwoju powołując się na art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późno zm.), zwanej dalej "k.p.a", po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy D. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2013 r., znak: [...] wymierzające Wójtowi Gminy D. karę pieniężną w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) za wydanie decyzji nr [...] z dnia [...] czerwca 2011 r., znak: [...], o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z naruszeniem terminu określonego wart. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), uchylił w/w postanowienie w całości i orzekł o wymierzeniu Wójtowi Gminy D. kary pieniężnej w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) za [...] dni zwłoki w wydaniu powyższej decyzji.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w dniu [...] czerwca 2011 r. Wójt Gminy D., po rozpatrzeniu wniosku Gminy D., reprezentowanej przez Panią A. S. z [...] Sp. z o. o., zwanej dalej "inwestorem", wydał decyzję nr [...] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej we wsi Z., wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ul. [...] w S.

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r., znak: [...], wymierzył Wójtowi Gminy D. karę pieniężną w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych), w związku z niewydaniem w terminie 65-dni ww. decyzji z dnia [...] czerwca 2011 r.

Pismem z dnia 27 lutego 2013 r., znak: [...], Wójt Gminy D. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Wojewody [...].

W konsekwencji postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r., znak: [...], Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylił w całości postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2013 r. oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Następnie, Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r., znak: [...], zwanym dalej "postanowieniem Wojewody [...]", nałożył na Wójta Gminy D. karę pieniężną w wysokości [...] zł (słownie: [...] złotych) za wydanie decyzji z dnia [...] czerwca 2011 r., z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 Ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.

Na postanowienie Wojewody [...] pismem z dnia [...] listopada 2013 r., znak: [...], zażalenie złożył Wójt Gminy D., zarzucając zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 77 i 80 k.p.a, poprzez nieprawidłową ocenę dowodów zebranych w postępowaniu, co skutkowało błędnym przyjęciem przez organ I instancji, iż zaistniały podstawy do nałożenia przedmiotowej kary pieniężnej oraz naruszenie art. 51 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uznanie, iż wystąpiły przesłanki do nałożenia kary pieniężnej w wysokości [...] zł. Zdaniem strony organ I instancji nie uwzględnił okresu do dnia [...] lutego 2011 r. jako okresu niezależnego od organu, bowiem do tego dnia Wójt Gminy D. oczekiwał na uzupełnienie braków formalnych wniosku z dnia 19 stycznia 2011 r. Skarżący zaznaczył, iż nie podziela zdania organu I instancji, jakoby wliczeniu do okresu trwania niniejszego postępowania nie podlegał tylko okres do dnia [...] lutego 2011 r., bowiem w tym dniu inwestor jedynie częściowo uzupełnił braki formalne wniosku. Skarżący podkreślił, iż nawet w dniu [...] lutego 2011 r. nie zostały uzupełnione wszystkie braki formalne wniosku, zarzucając przy tym organowi I instancji błędne uznanie, że strona w dniu [...] lutego 2011 r. dokonała "doprecyzowania w drodze skanu" wniosku z dnia 19 stycznia 2011 r. Skarżący zaznaczył, że Wojewoda [...] nie wskazał podstawy prawnej powyższego poglądu, co zdaniem Wójta Gminy D. rażąco narusza art. 6, art. 8, art. 9 i art. 11 k.p.a.

Strona 1/21
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury