Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Wykowski (spr.), Sędziowie sędzia WSA Krystyna Napiórkowska, sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran, Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku 1. umarza postępowanie sądowe w przedmiocie zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku M. S. z dnia 27 maja 2002 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta W.z dnia [...] kwietnia 1981 r.; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego M. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/3

I. Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. M. S. (dalej "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej "Sądu") skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dalej "Ministra") w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 27 maja 2002 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 1981 r. nr [...] (dalej "decyzji Prezydenta z 1981 r."), utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Dzielnicy [...] z dnia [...] marca 1981 r. nr [...], wydanej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie gruntu.

Uzasadniając skargę, skarżący podniósł że pomimo zapadnięcia prawomocnego wyroku tut. Sądu z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1332/13, uchylającego dwie poprzednie decyzje wydane w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 1981 r. (tj. decyzje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dalej "MTBiGM" z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] oraz z dnia [...] maja 2012 r. nr [...]) i powstałego tym samym obowiązku ponownego rozpoznania sprawy, Minister pozostaje w bezczynności.

II. Stan sprawy, poprzedzający wniesienie do Sądu skargi na bezczynność Ministra, przedstawia się w sposób następujący:

1. Wskazanym wyżej wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1332/13, Sąd uchylił decyzję MTBiGM z dnia [...] kwietnia 2013 r., utrzymującą w mocy własną decyzję tego organu z dnia [...] maja 2012 r., orzekającą o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 1981 r. (dalej "decyzji Prezydenta z 1981 r."), utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Dzielnicy [...] z dnia [...] marca 1981 r. (dalej "decyzji Naczelnika z 1981 r."), pozostawiającą bez rozpoznania wniosek o przyznanie odszkodowania za nieokreślony udział w nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...], oznaczonej jako tabela likwidacyjna Nr [...] (wspólne pastwisko).

2. W dniu 7 maja 2014 r. Sąd doręczył Ministrowi odpis prawomocnego orzeczenia z dnia 5 lutego 2014 r. oraz zwrócił akta administracyjne sprawy.

3. Pismem z dnia 18 lipca 2014 r., które wpłynęło do Ministra w dniu 22 lipca 2014 r. skarżący wezwał organ do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta z 1981 r.

4. Pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. Minister poinformował strony postępowania o ich uprawnieniach wynikających z art.10 § 1 k.p.a. oraz o przewidywanym terminie wydania orzeczenia - do dnia 31 października 2014 r.

5. Pismem z dnia 9 września 2014 r., które wpłynęło do organu w dniu 11 września 2014 r., skarżący poinformował Ministra, że w jego ocenie postępowanie w niniejszej sprawie prowadzone jest z naruszeniem przepisów k.p.a., co polega m.in. na tym, że w piśmie z dnia 11 sierpnia 2014 r. nie podano, wbrew wyraźnej dyspozycji art.36 k.p.a., przyczyn zaistniałej zwłoki. Skarżący wyraził przy tym nadzieje, że wskazany przez organ termin 31 października 2014 r. zostanie dotrzymany.

6. Pismem z dnia 1 grudnia 2014 r., które wpłynęło do organu w dniu 5 grudnia 2014 r., skarżący wezwał Ministra do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na nierozpoznaniu wniosku nieważnościowego.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Grunty warszawskie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury