Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości
Uzasadnienie strona 4/4

Na skutek przyjęcia przez Sąd rozpoznający skargę takiego stanowiska, został pominięty zasadniczy w tej sprawie problem prawny dotyczący oceny, czy kwestionowane orzeczenie o wywłaszczeniu wywołało nieodwracalne skutki prawne w rozumieniu art. 156 § 2 kpa. Ocena w tym zakresie nie może sprowadzać się do lakonicznego stwierdzenia, iż nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w trakcie postępowania o stwierdzenie nieważności kwestionowanego orzeczenia, lecz wymaga dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie przekształceń praw do tej nieruchomości i oceny tych ustaleń, a w szczególności kiedy i na czyim gruncie ustanowiono prawo użytkowanie wieczystego oraz na podstawie jakich zdarzeń i czynności prawo to było przenoszone Należy przy tym podnieść, że nie jest trafny pogląd wyrażony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, iż postępowanie administracyjne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji, w sytuacji, gdy z wnioskiem o wszczęcie takiego postępowania występuje strona, zostaje wszczęte dopiero z chwilą, gdy organ nadzoru dojdzie do przekonania, że nie ma powodów prowadzących do odmowy jego wszczęcia i zawiadomi strony o wszczęciu postępowania.

Pogląd ten nie ma podstaw w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Wręcz przeciwnie należy przyjąć, że do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji ma zastosowanie przepis art. 61 § 3 kpa. To, że organ nadzoru może w drodze decyzji odmówić wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 kpa) nie oznacza przecież, iż decyzja taka nie jest podejmowana w toczącym się postępowaniu administracyjnym o stwierdzenie nieważności decyzji.

Z przytoczonych wyżej względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

O zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz wnoszących skargę kasacyjną, które obciążają "N." S.A. w W., Sąd orzekł na podstawie art. 203 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty te obejmują wpis od skargi kasacyjnej oraz wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem, w granicach określonych w § 2 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit.a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Strona 4/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne