Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Henryk Dolecki /spr/ Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Protokolant st.sekr.sąd. Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2004r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej o d d a l a skargę .-

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

P. J. wniósł skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej wskazując, że w dniu [...] . zwrócił się do tego organu z wnioskiem o -podanie szczegółowego sprawozdania co wasz PINB nie, czyni w sprawie obiektu budowlanego w [...] jakim jest most drogowy".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i wskazał, że na podstawie art. 65 § 1 kpa przesłał wniosek do załatwienia przez Wydział Dróg Miejskich Urzędu Miasta w [...] jako właściwego do udzielenia odpowiedzi, o czym zainteresowanego poinformowano.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Bezczynność organu występuje wtedy, gdy sprawy należącej do jego kompetencji nie załatwia w terminie zakreślonym w kodeksie postępowania administracyjnego ewentualnie w przepisach szczególnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] przekazał wniosek organowi właściwemu do jego rozpatrzenia, o czym zainteresowany został powiadomiony. W przedmiotowej sprawie nie występuje zatem bezczynność organu.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego