Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Henryk Dolecki Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Gebel /spr/ Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Protokolant st.sekr. sąd Krzysztof Chudy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2004r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt administracyjnych wniosku P.J. z dnia [...] . w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] na rzecz skarżącego P. J.[...] /[...] ięć/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/2

P. J. złożył do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] w dniu [...] r. wniosek o udzielenie informacji publicznej - "o objaśnienie jak funkcjonuje wasz urząd stojący na rogu ulic [...] ".

Pismem z dnia [...] r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w[...] wezwał P. J. - na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia [...] r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz.46 ) - do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku, gdyż nie można należycie ustalić przedmiotu wniosku i o co chodzi wnoszącemu. Równocześnie Inspektor pouczył P. J., że nie usunięcie braków wniosku spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania.

W dniu [...] r. P. J. złożył do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] zażalenie na nieudzielanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] informacji publicznej z wniosku z dnia [...] r. (poz. 47 ).Na powyższe zażalenie odpowiedzi nie uzyskał.

W tym stanie faktycznym P. J. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] wnosząc o zobowiązanie tego organu do udzielenia wnioskowanej informacji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utworzony został Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie i postępowanie nie zostało zakończone, na podstawie art.97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1271, Nr 240, poz.2052), podlegają rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270).

Skarga jest uzasadniona.

Informacja, o której udzielenie zwrócił się skarżący, mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ). Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 3 tej ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art.4 ust.1, w tym o:

a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,

b) trybie działania państwowych osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego