Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder /spr./ Protokolant : Beata Majewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2004 r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku P. J. z dnia [...]r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od doręczenia przez Sąd akt organowi wraz z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, II. zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz P. J. kwotę [...] zł. / [...] złotych/ tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] r. P. J. wystąpił z wnioskiem do Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie informacji dotyczącej:

Praktyka kontaktów urząd-jednostka,

Zasady prawa, prawo w decyzjach waszego urzędu,

Zasada równego traktowania i jej odstępstwa,

Zasada współmierności jednostki - dobra ogólnego,

Czy nadużywacie swoje uprawnienia i kiedy to było,

Bezstronność i niezależność w waszym działaniu,

Obiektywność a praktyka działania,

Zgodne z prawem oczekiwania, konsekwencja, doradztwo,

Uczciwość i rzetelność w postępowaniu,

10. Uprzejmość, stosowany język, nazwiska, stanowiska, przekazywanie wg kompetencji źle adresowanego listu z petentem urzędu,

Wysłuchanie, złożenie oświadczenia, stosowne terminy do wystawiania decyzji jej uzasadnienia, możliwości odwołania, udzielanie informacji,

Tryb rozpatrywania wniosków o udostępnienie akt.

O podanie powyższych zasad P. J. wnosił w cyt. "szczegółowym rozpisaniu według codziennej pracy urzędu z uwzględnieniem specyfiki pracy jako urzędu, wydziału, konkretnego urzędnika".

Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia [...] r. Nr [...] na podstawie art. 65 § 1 kpa przekazał wniosek P. J. do Biura Zarządu Miasta [...] podając równocześnie, że zapytania wypunktowane we wniosku nie mieszczą się w sferze informacji publicznej, a zajęcie stanowiska przez Urząd Miasta będzie uzależnione od wiadomości zawartych w wydawnictwie pod red. Prof. Huberta Izdebskiego "Dostęp do informacji publicznej".

W dniu [...] r. P. J. złożył w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zażalenie na Inspektora Nadzoru Budowlanego na brak informacji dotyczących wniosków wniesionych w wymienionych w tym zażaleniu terminach i sprawach. W punkcie [...] zażalenia P. J. wymienił pismo z dnia [...] r. dotyczące kodeksu dobrego urzędnika.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. J. zarzuca bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek skarżącego o udzielenie informacji publicznej jak na linii urząd-petent w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego obowiązuje kodeks dobrego urzędnika wg 12 punktów i jak jest on stosowany w codziennej pracy. Skarżący wnosi nadto o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym załączonych w wykazie poniesionych wydatków oraz o zobowiązanie Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpatrywanie jego następnych wniosków zgodnie z życzeniem i w prawnie określonym terminie.

W odpowiedzi na skargę Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosi o jej oddalenie i podnosi, że pismo P. J. przekazał do Biura Zarządu Miasta [...], albowiem był przekonany, że dotyczy działalności Urzędu Miasta [...].

Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (jeżeli ustawy nie stanowią inaczej).

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie- Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego