Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuiigowska/spr./ Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder Protokolant : Beata Majewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2004 r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku P. J. z dnia [...]r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od doręczenia przez Sąd akt organowi wraz z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, II. zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz P. J. kwotę [...] zł. / [...] złotych/ tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...]r. P. J. zwrócił się do Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie informacji "sprawozdania, ile skarg, wniosków, pochwał wpłynęło w latach [...], [...],[...],[...],[...] i rodzajowo je poszeregować, czego dotyczyły i sposób rozpatrywania".

Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia [...]r., na podstawie art. 66 § 3 kpa zwrócił P. J. powyższy wniosek uznając, że w oparciu o jego treść nie można ustalić o jakie i dla kogo sprawozdania chodzi.

P. J. w dniu [...]r. wniósł zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na nieudzielanie informacji publicznej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, na które również nie otrzymał odpowiedzi.

W dniu [...]r. P. J. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia [...]r.

W odpowiedzi na skargę Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosi o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2004r. utworzony został Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie i postępowanie nie zostało zakończone, na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052), podlegają rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie przepisów ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270). Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), w przypadku skierowania pisemnego wniosku o udostępnienie informacji, podmiot zobowiązany do jej udzielenia ma następujące możliwości:

1) udzielić informacji,

2) udzielić pisemnej odpowiedzi, że wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa : nie dotyczy informacji publicznej, organ nie jest w posiadaniu danej informacji (art. 4 ust. 3) lub obowiązuje inny tryb udostępniania (art. 1 ust. 2),

3) odmówić udostępnienia (decyzją) informacji przetworzonej, ze względu na niewskazanie, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, po uprzednim wezwaniu do wykazania tego interesu (art. 3 ust. 1 pkt 1).

Stwierdzić należy, iż Inspektor Nadzoru Budowlanego nie załatwił wniosku P. J. w żaden ze sposobów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. W szczególności informacją publiczną są dane dotyczące treści i postaci dokumentów urzędowych dotyczących przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających oraz treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.

W świetle powyższego, wniosku P. J. - jakkolwiek nie został on sporządzony w sposób prawidłowy - nie można uznać za wniosek, z którego "nie można ustalić o jakie i dla kogo sprawozdania chodzi". Ponadto stwierdzić należy, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się tylko do decyzji wydawanych w zakresie informacji publicznej, a więc zastosowanie w niniejszej sprawie art. 66 § 3 kpa nie mogło mieć miejsca.

W tym stanie rzeczy uznać należy, że wniosek P. J. z dnia [...]r. mieści się w zakresie przedmiotowym i podmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej i organ, do którego wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej winien ten wniosek rozpatrzyć i załatwić, w przeciwnym wypadku zachodzi bezczynność organu w zakresie obowiązku wynikającego z art. 2 i art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skoro skarżący wyczerpał środki zaskarżenia, a informacji publicznej nadal nie uzyskał, należało na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) orzec jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 powołanej ustawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego