Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski ( spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant Joanna Białas - Gołąb po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

P. J. wystąpił [...] r. do Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o złożenie szczegółowego wyjaśnienia co dzieje się z budynkiem spalonym kilka lat temu na rogu ul. [...] i [...]

Pismem z [...] r. Inspektor Nadzoru Budowlanego wystąpił do wnioskodawcy o uściślenie o jaki budynek chodzi, gdyż na wskazanym miejscu nie ma żadnego spalonego budynku.

Nadto organ nadzoru budowlanego wezwał też P. J. do wpłacenia opłaty skarbowej w wysokości [...] złotych.

Dnia [...] r. P. J. złożył zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wobec braku informacji na wniosek z dnia [...] r.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. J. wniósł o zobowiązanie Inspektora Nadzoru Budowlanego do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem z [...] r.

W odpowiedzi na skargę Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że skarżący nie skonkretyzował swojego wniosku i organ uznał, że zrezygnował On z żądania udzielenia informacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny u z n a ł, co następuje:

Sądowa kontrola prowadzona na podstawie art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ wykazała, że skarga jest niezasadna.

Właściwość Sądu ustalono na podstawie art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. przepisy wprowadzające - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1271/, zgodnie z którym sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne.

Analizując treść pisma z [...] r. wysłanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do P. J., należało zdaniem Sądu uznać, że nastąpiło udzielenie odpowiedzi w takim zakresie w jakim było to możliwe.

Organ wskazał bowiem, że w miejscu o które zapytał skarżący nie ma żadnego spalonego budynku.

Ponadto organ wystąpił o uściślenie wniosku z [...] r. lecz P. J. nie odpowiedział na to i stąd organ nie podjął już dalszych czynności w sprawie.

Sąd wskazuje organowi, że żądanie skierowane pod adresem skarżącego aby wpłacił należność w kwocie [...] zł tytułem opłaty skarbowej jest niezgodne z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej na co tut. Sąd zwracał już uwagę we wcześniejszych wyrokach.

W myśl art. 16 ust.2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania w tym zakresie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Konsekwencją takiego stanowiska jest odrzucenie możliwości pozostawienia pisma - wniosku bez rozpoznania w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować żądania.

Organ powinien wtedy tak odpowiedzieć jak na to pozwala treść pisma, o ile jest w posiadaniu danej informacji publicznej.

Zdaniem Sądu taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, a Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił odpowiedzi takiej, na jaką pozwalał mu aktualny stan wiedzy przy uwzględnieniu zakresu pytania.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /D.U. Nr 153, poz. 1270/ oddalił skargę.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego