Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak ( spr.) Protokolant Joanna Białas - Gołąb po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/2

P. J. wniósł skargę na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nie udzielenia informacji publicznej wskazując, iż w dniu [...] r. zwrócił się do tego organu o udzielenie informacji dotyczącej podania organizacji wewnętrznej i zewnętrznej Nadzoru Budowlanego. Do skargi przedłożył odpis wniosku złożonego [...] r. do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz odpis pisma złożonego [...] r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zatytułowanego "Skarga zażalenie [...] na INB za brak informacji z wniosków" wymieniając w piśmie tym pod pozycją [...] wniosek z "[...] organizacja wew. i zew.". Skarżący wskazał, że jest to zażalenie złożone w trybie art. 37 k.p.a.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ podał, że pisma skarżącego z [...] r. nie można było potraktować jako wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym wezwano skarżącego do wniesienia opłaty skarbowej od złożonego pisma. P. J. nie uzupełnił jednak braków formalnych złożonego pisma i odwołał się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Skarga okazała się uzasadniona.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 art. 3 § 2 w/w ustawy. Stosownie zaś do art. 149 tej ustawy, Sąd uwzględniając skargę na bezczynność wymienionych organów zobowiązuje dany organ do wydania w określonym terminie stosownego aktu.

Stwierdzić należy, że zobowiązanie takie może nastąpić wówczas, gdy przepisy prawa przewidują działanie danego organu w określonej formie, a organ pozostaje w zwłoce z wydaniem odpowiedniego aktu prawnego.

W sprawie niniejszej taka sytuacja występuje.

Informacja, o której udzielenie zwrócił się skarżący mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma obowiązek powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku (ust. 2 art. 13 tej ustawy).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego