Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie strona 2/2

W rozpoznawanej sprawie Inspektor Nadzoru Budowlanego po otrzymaniu w dniu [...] r. wniosku o udzielenie informacji o wewnętrznej i zewnętrznej organizacji wskazanego urzędu nadzoru budowlanego, zobowiązał skarżącego do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie [...] złotych, pod rygorem zwrotu pisma lub zaniechania czynności.

Skoro skarżący domagał się udzielenia informacji mieszczącej się w zakresie podmiotowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o dostępie do informacji publicznej, to zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy dostęp do tej informacji jest bezpłatny, zatem wezwanie o opłatę było nieuzasadnione.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest ustawą szczególną (lex specialis) w stosunku do ustawy o opłacie skarbowej, a w szczególności art. 1 ust. 1 tej ustawy, nie mają zastosowania do spraw związanych z udzieleniem informacji na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zasadą jest bezpłatność udzielania informacji publicznej.

Nie można z powodu nie uiszczenia opłaty skarbowej, wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji, bądź pozostawić sprawy bez rozpoznania. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się bowiem tylko do decyzji wydawanych w zakresie informacji publicznej.

W przedstawionych okolicznościach należało uznać, że wniosek skarżącego z dnia [...] r. wszczął postępowanie w sprawie o udzielenie informacji publicznej i w takim przypadku, Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązany był do załatwienia sprawy w trybie uregulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Skoro skarżący wyczerpał środki zaskarżenia, informacji publicznej nadal nie uzyskał, należało uznać, że zachodzi bezczynność organu w zakresie obowiązku wynikającego z art. 2 i art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej i na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzec jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego