Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA - Beata Krajewska (spr.), Sędzia WSA - Beata Blankiewicz-Wóltańska, Sędzia WSA - Krystyna Madalińska-Urbaniak, Protokolant - ref. staż. Justyna Gadzialska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2013 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego; 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w C. z dnia [...] października 2011 r., 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. kwotę 2817 zł (dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/10

Jak wynika z akt sprawy [...] marca 2007 r. L. Sp. z o.o. w M. (zwana dalej: skarżącą) dokonała wpisu do rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu nr [...]. W pozycji nr [...] wpisu do rejestru zgłoszony został towar w postaci: "[...]" z kodem TARIC 8542 39 90 00 i z zerową stawką celną. Natomiast [...] marca 2007 r. skarżąca złożyła zgłoszenie celne uzupełniające, w którym towar ujęty w pozycji nr [...] wpisu do rejestru opisała w identyczny sposób (zapis w polu 31, poz. 27 SAD). Dla przedmiotowego towaru zadeklarowano kod TARIC 8542 39 90 00 i stawkę celną erga omnes w wysokości 0%, a jako kraj pochodzenia wskazano R.

Następnie w trakcie kontroli przeprowadzonej w siedzibie skarżącej spółki ustalono że importer dla mikromodułów elektronicznych S. o symbolach: [...] deklarował nieprawidłowy kod TARIC, co miało wpływ na: kwotę wynikającą z długu celnego i wysokość podatku od towarów i usług od importowanych towarów. Zdaniem kontrolujących przedmiotowe mikromoduły elektroniczne winny być klasyfikowane do kodu TARIC 8542 32 31 10. Dla tego typu towarów pochodzących z R., z wyjątkiem producenta S. ustanowiono cło wyrównawcze w wysokości 32,9% wartości celnej towaru zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1480/2003 z 11 sierpnia 2003 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącym o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć D. (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z R. (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2003 r., s. 1).

Postanowieniem z 13 września 2011r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie w celu ustalenia, czy nie zachodzą przesłanki z art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r., s. 1); zwanego dalej: "WKC", uzasadniające retrospektywne zaksięgowanie należności celnych od ww. towarów.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Naczelnik Urzędu Celnego w C. decyzją z [...] października 2011 r., nr [...] dokonał retrospektywnego zaksięgowania należności wynikających z długu celnego z tytułu importu towaru w postaci: mikroukładów elektronicznych - elektroniczne układy scalone zwane pamięci D. o indeksie [...], pochodzących z K. (wyprodukowanych przez "H.") objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej wg wpisu do rejestru nr [...] - poz. 27 zgłoszenia celnego uzupełniającego SAD nr [...] z [...] marca 2007r. Przedmiotowy towar został zaklasyfikowany do kodu TARIC 8542 32 31 10, a kwota długu celnego została określona z zastosowaniem zerowej stawki celnej i stawki cła wyrównawczego w wysokości 32,9%, właściwej dla towarów pochodzących z R. oznaczonych dodatkowym kodem TARIC A999. Organ I instancji stwierdził bowiem, iż sporny towar uznać należy jako pochodzący z Korei, zgodnie ze zgłoszeniem celnym.

Dyrektor Izby Celnej w W., w wyniku rozpoznania odwołania, decyzją z [...] listopada 2012 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Strona 1/10